INTERDRUK SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000523145
NIP
5272720716
REGON
147359282

Podsumowanie

aktywa
6,2 mln
przychód
35,2 mln
zysk
108 tys.
wartość firmy
24,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŁUCKA, 15
Kod pocztowy
00-842
Rejestracja
2014-09-16
Rozpoczęcie działalności
2014-08-08
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
interdrukservices.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Interdruk services osiągnęła 35 242 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 242 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 134 030 zł.
Zysk netto wyniósł 108 253 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 056 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 242 283 zł w 2022 roku.
• 32 877 955 zł w 2021 roku.
• 29 853 934 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 293 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 253 zł w 2022 roku.
• 615 405 zł w 2021 roku.
• 151 376 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Interdruk services wynosi 24 358 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 430 905 zł a 88 105 708 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 210 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 358 772 zł w 2022 roku.
• 24 729 972 zł w 2021 roku.
• 20 508 127 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Interdruk services wyniosła 6 170 719 zł.
a
ktywa trwałe to 447 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 723 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 170 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 596 179 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 170 719 zł w 2022 roku.
• 5 439 853 zł w 2021 roku.
• 4 529 478 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Interdruk services wyniosły 5 596 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 170 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 612 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 596 179 zł w 2022 roku
• 4 973 566 zł w 2021 roku
• 4 678 595 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Interdruk services wykazała przychody na poziomie 35 242 283 zł.
Organizacja zarobiła 364 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 256 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 203 zł w 2022 roku
• 312 740 zł w 2021 roku
• 177 044 zł w 2020 roku

Organizacja Interdruk services wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTERDRUK SERVICES