4 THE BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770407
NIP
7962989035
REGON
382580866

Podsumowanie

aktywa
5,4 mln
przychód
11,4 mln
zysk
-547 tys.
wartość firmy
7,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MŁODOCIN MNIEJSZY
Adres
, 51L
Kod pocztowy
26-624
Rejestracja
2019-02-14
Rozpoczęcie działalności
2019-02-14
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja 4 the best osiągnęła 11 380 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 380 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 927 206 zł.
Strata netto wyniosła 546 635 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 845 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 380 571 zł w 2022 roku.
• 12 509 564 zł w 2021 roku.
• 11 567 256 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -136 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -546 635 zł w 2022 roku.
• -16 975 zł w 2021 roku.
• -89 551 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 the best wynosi 7 587 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 451 427 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 896 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 587 047 zł w 2022 roku.
• 8 339 709 zł w 2021 roku.
• 7 711 504 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów 4 the best wyniosła 5 391 251 zł.
a
ktywa trwałe to 54 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 336 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 391 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -737 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 128 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 347 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 391 251 zł w 2022 roku.
• 9 513 283 zł w 2021 roku.
• 2 056 578 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania 4 the best wyniosły 6 128 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 391 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 532 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 128 610 zł w 2022 roku
• 9 696 881 zł w 2021 roku
• 2 223 201 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja 4 the best wykazała przychody na poziomie 11 380 571 zł.
Organizacja zarobiła -546 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -546 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja 4 the best wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mortka Sławomir posiada 150 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Sujdak Sławomir posiada 150 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Tuziemski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Jurzyński Albert posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mortka Sławomir (30% udziałów)
• Sujdak Sławomir (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2019 do 14.12.2022:
• Mortka Sławomir (30% udziałów)
• Sujdak Sławomir (30% udziałów)

Podobne organizacje do 4 THE BEST

Organizacja Numer KRS
1
0000302841
2
0000625810
3
0000702381
4
0000088695
5
0000841486
6
0000601174
7
0000892282
8
0000300363
9
0000745837
10
0000129265
11
0000086362
12
0000638122
13
0000157115
14
0000710256
15
0000290278
16
0000650690
17
0000774347
18
0000369747
19
0000811612
20
0000594671
21
0000839426
22
0000898043
23
0000469393
24
0000023886
25
0000821316
26
0000177574
27
0000098777
28
0000977297
29
0000993676
30
0000653504