TORINO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000653504
NIP
7811938749
REGON
366107266

Podsumowanie

aktywa
7,4 mln
przychód
11,8 mln
zysk
1,5 mln
wartość firmy
16,3 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Torino group osiągnęła 11 826 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 768 803 zł. Pozostałe przychody to 57 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 231 854 zł.
Zysk netto wyniósł 1 536 949 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 621 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 826 484 zł w 2022 roku.
• 12 396 030 zł w 2021 roku.
• 10 535 032 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 536 949 zł w 2022 roku.
• 1 591 868 zł w 2021 roku.
• 1 730 247 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torino group wynosi 16 291 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 259 498 zł a 29 566 211 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 095 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 291 616 zł w 2022 roku.
• 16 932 178 zł w 2021 roku.
• 16 141 418 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Torino group wyniosła 7 363 209 zł.
a
ktywa trwałe to 3 709 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 653 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 363 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 012 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 350 546 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -367 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 363 209 zł w 2022 roku.
• 5 325 805 zł w 2021 roku.
• 7 790 842 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Torino group wyniosły 4 350 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 363 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 001 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 350 546 zł w 2022 roku
• 2 258 223 zł w 2021 roku
• 4 861 406 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Torino group wykazała przychody na poziomie 11 826 484 zł.
Organizacja zarobiła 1 747 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 536 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 380 zł w 2022 roku
• 623 344 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Torino group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki