VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000467389
NIP
5272696521
REGON
146771566

Podsumowanie

aktywa
71,5 mln
przychód
394 tys.
zysk
-3,7 mln
wartość firmy
53,8 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. FABRYCZNA, 6
Kod pocztowy
53-609
Rejestracja
2013-06-28
Rozpoczęcie działalności
2013-07-23
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
https://www.vbleasing.pl/o-nas/grupa-vbl/vbl-2-sa-ska
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA POD FIRMA VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI AKCYJNEJ, OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ("K.S.H.") ORAZ AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA. VB LEASING S.A. Z SIEDZIBA WE WROCŁAWIU REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: VB Leasing SA 2 S.K.A. to firma związana z sektorem leasingu, koncentrująca się na ...
W skrócie
  • Leasing
  • Serwis aukcyjny
  • Ubezpieczenia
  • Likwidacja szkód
  • Zarządzanie umowami

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vb leasing osiągnęła 393 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 160 zł. Pozostałe przychody to 347 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 742 513 zł.
Strata netto wyniosła 3 696 353 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 593 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 393 662 zł w 2023 roku.
• 504 204 zł w 2022 roku.
• 179 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 428 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 696 353 zł w 2023 roku.
• 431 595 zł w 2022 roku.
• 83 337 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vb leasing wynosi 53 818 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 285 634 017 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 529 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 818 819 zł w 2023 roku.
• 58 714 856 zł w 2022 roku.
• 56 781 659 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vb leasing wyniosła 71 487 550 zł.
a
ktywa trwałe to 71 142 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 345 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 487 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 408 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 046 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -338 973 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 487 550 zł w 2023 roku.
• 75 593 532 zł w 2022 roku.
• 75 263 709 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -113%.
Marża netto wyniosła -939%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vb leasing wyniosły 79 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 487 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 239 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 046 zł w 2023 roku
• 57 079 zł w 2022 roku
• 158 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vb leasing wykazała przychody na poziomie 393 662 zł.
Organizacja zarobiła -3 675 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 696 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 146 745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 351 zł w 2023 roku
• 24 069 zł w 2022 roku
• 32 253 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Vb leasing wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VB LEASING

Organizacja Numer KRS
1
0000647225
2
0000791507
3
0000551855
4
0000632237
5
0000730367
6
0000430435
7
0000205496
8
0000604043
9
0000138959
10
0000098813
11
0000966402
12
0000550503
13
0000288472
14
0000222133
15
0000538792
16
0000600028
17
0000273864
18
0000932598
19
0000762381
20
0000762042
21
0000884486
22
0000033439
23
0000616727
24
0000729185
25
0000022385
26
0000580983
27
0000764179
28
0000450700
29
0000042351
30
0000576156