ESTATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000528843
NIP
5252598488
REGON
147491515

Podsumowanie

aktywa
218,5 mln
przychód
10 mln
zysk
7,7 mln
wartość firmy
197,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO, 3B
Kod pocztowy
31-319
Rejestracja
2014-10-24
Rozpoczęcie działalności
2014-10-24
Kapitał zakładowy
81281200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Estater osiągnęła 9 971 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 741 557 zł. Pozostałe przychody to 8 229 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 940 040 zł.
Zysk netto wyniósł 7 681 597 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -499 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 971 408 zł w 2022 roku.
• 7 859 669 zł w 2021 roku.
• 30 603 370 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -838 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 681 597 zł w 2022 roku.
• 5 732 202 zł w 2021 roku.
• 9 313 114 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estater wynosi 197 300 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 957 112 zł a 852 941 657 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 157 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 300 554 zł w 2022 roku.
• 188 662 513 zł w 2021 roku.
• 214 775 404 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Estater wyniosła 218 460 291 zł.
a
ktywa trwałe to 82 399 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 060 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 460 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 235 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 224 877 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 407 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 460 291 zł w 2022 roku.
• 215 959 890 zł w 2021 roku.
• 229 456 085 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Estater wyniosły 5 224 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 460 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 035 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 224 877 zł w 2022 roku
• 1 967 988 zł w 2021 roku
• 19 961 816 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Estater wykazała przychody na poziomie 9 971 408 zł.
Organizacja zarobiła 9 170 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 488 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 681 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 296 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 488 844 zł w 2022 roku
• 1 354 484 zł w 2021 roku
• 20 201 786 zł w 2020 roku

Organizacja Estater wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kołodziej Leszek posiada 1625623 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2016 jest Kołodziej Leszek kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2014 do 04.08.2016 był Kołodziej Leszek kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.10.2014 do 18.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Kołodziej Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ESTATER