BLACK & DECKER LIMITED BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000534134
NIP
1080018579
REGON
360204850

Podsumowanie

aktywa
43,4 mln
przychód
66,9 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
64,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PROSTA, 68
Kod pocztowy
00-838
Rejestracja
2014-12-01
Rozpoczęcie działalności
2014-12-01
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ W SPRAWACH SĄDOWYCH KAŻDY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JAKO POWÓD I POZWANY, RÓWNIEŻ WTEDY, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ RÓWNIEŻ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI SPECJALNYM PEŁNOCMOCNICTWEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Black & decker limited bv osiągnęła 66 939 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 939 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 376 989 zł.
Zysk netto wyniósł 1 562 606 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 059 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 939 596 zł w 2022 roku.
• 59 310 707 zł w 2021 roku.
• 74 130 664 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 562 606 zł w 2022 roku.
• 2 146 196 zł w 2021 roku.
• 2 520 406 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Black & decker limited bv wynosi 64 184 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 308 168 zł a 167 348 989 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 353 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 184 991 zł w 2022 roku.
• 60 261 468 zł w 2021 roku.
• 70 028 635 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Black & decker limited bv wyniosła 43 411 705 zł.
a
ktywa trwałe to 7 064 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 346 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 411 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 744 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 667 481 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 411 705 zł w 2022 roku.
• 47 999 104 zł w 2021 roku.
• 53 114 096 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Black & decker limited bv wyniosły 25 667 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 411 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 500 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 667 481 zł w 2022 roku
• 31 817 486 zł w 2021 roku
• 39 078 673 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Black & decker limited bv wykazała przychody na poziomie 66 939 596 zł.
Organizacja zarobiła 2 195 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 633 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 562 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 633 166 zł w 2022 roku
• 485 193 zł w 2021 roku
• 724 848 zł w 2020 roku

Organizacja Black & decker limited bv wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BLACK & DECKER LIMITED BV