LIFETUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505344
NIP
5223014622
REGON
147188395

Podsumowanie

aktywa
9,7 mln
przychód
43,1 mln
zysk
115 tys.
wartość firmy
30,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MANGALIA, 2A
Kod pocztowy
02-758
Rejestracja
2014-04-11
Rozpoczęcie działalności
2014-04-11
Kapitał zakładowy
105000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lifetube.pl
Email
kontakt@lifetube.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI;
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lifetube osiągnęła 43 048 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 048 212 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 933 221 zł.
Zysk netto wyniósł 114 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 423 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 048 212 zł w 2022 roku.
• 45 683 344 zł w 2021 roku.
• 36 654 033 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -135 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 991 zł w 2022 roku.
• 930 109 zł w 2021 roku.
• 1 172 207 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lifetube wynosi 30 445 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 149 909 zł a 107 620 531 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 619 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 445 481 zł w 2022 roku.
• 36 501 466 zł w 2021 roku.
• 30 752 733 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lifetube wyniosła 9 652 954 zł.
a
ktywa trwałe to 1 504 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 148 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 652 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 715 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 937 341 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 652 954 zł w 2022 roku.
• 12 151 564 zł w 2021 roku.
• 10 666 327 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lifetube wyniosły 7 937 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 652 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 937 341 zł w 2022 roku
• 9 050 943 zł w 2021 roku
• 8 495 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lifetube wykazała przychody na poziomie 43 048 212 zł.
Organizacja zarobiła 201 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 212 zł w 2022 roku
• 276 803 zł w 2021 roku
• 254 190 zł w 2020 roku

Organizacja Lifetube wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Grupa Lifetube posiada 1900 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest Grupa Lifetube kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2022 do 24.05.2022 był Grupa Lifetube kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.11.2020 do 23.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Grupa Lifetube . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.