"TRIPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000030898
NIP
5212365921
REGON
012676739

Podsumowanie

aktywa
4,9 mln
przychód
29,8 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
28,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BURGASKA, 6
Kod pocztowy
02-757
Rejestracja
2001-07-25
Rozpoczęcie działalności
1997-07-16
Kapitał zakładowy
52650,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "triplan" osiągnęła 29 782 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 782 478 zł. Pozostałe przychody to 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 141 129 zł.
Zysk netto wyniósł 1 641 348 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 782 819 zł w 2023 roku.
• 23 338 343 zł w 2022 roku.
• 25 492 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 641 348 zł w 2023 roku.
• 590 186 zł w 2022 roku.
• 263 399 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "triplan" wynosi 28 591 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 170 499 zł a 74 457 048 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 591 105 zł w 2023 roku.
• 20 080 620 zł w 2022 roku.
• 19 991 929 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "triplan" wyniosła 4 941 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 941 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 941 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 893 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 047 554 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 941 552 zł w 2023 roku.
• 5 086 833 zł w 2022 roku.
• 4 611 611 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "triplan" wyniosły 2 047 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 941 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 047 554 zł w 2023 roku
• 2 205 527 zł w 2022 roku
• 2 020 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "triplan" wykazała przychody na poziomie 29 782 819 zł.
Organizacja zarobiła 2 028 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 641 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 373 zł w 2023 roku
• 141 106 zł w 2022 roku
• 64 485 zł w 2021 roku

Organizacja "triplan" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Karpiński Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 76.9% firmy.
Górska Karpińska Marzenna posiada 6 udziałów, które stanowią 23.1% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Karpiński Paweł kontrolujący 77% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2021 do 10.08.2023:
• Karpiński Paweł (50% udziałów)
• Niżyński Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2003 do 17.08.2021:
• Karpiński Paweł (33% udziałów)
• Niżyński Wojciech (33% udziałów)
• Kwieciński Michał (33% udziałów)