"TRIPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000030898

NIP

5212365921

REGON

012676739

aktywa

5,1 mln

przychód

23,3 mln

zysk netto

590 tys.

wartość firmy

20,1 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BURGASKA, 6
Kod pocztowy
02-757
Rejestracja
2001-07-25
Rozpoczęcie działalności
1997-07-16
Kapitał zakładowy
52650,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki

Organizacja "triplan" osiągnęła 23 338 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 338 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 748 157 zł.
Zysk netto wyniósł 590 186 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 338 343 zł w 2022 roku.
• 25 492 487 zł w 2021 roku.
• 19 464 647 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 186 zł w 2022 roku.
• 263 399 zł w 2021 roku.
• 561 071 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "triplan" wynosi 20 080 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 160 979 zł a 58 345 859 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -628 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 080 620 zł w 2022 roku.
• 19 991 929 zł w 2021 roku.
• 16 979 668 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "triplan" wyniosła 5 086 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 086 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 086 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 881 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 205 527 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 086 833 zł w 2022 roku.
• 4 611 611 zł w 2021 roku.
• 4 185 217 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "triplan" wyniosły 2 205 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 086 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 205 527 zł w 2022 roku
• 2 020 492 zł w 2021 roku
• 1 839 948 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "triplan" wykazała przychody na poziomie 23 338 343 zł.
Organizacja zarobiła 731 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 106 zł w 2022 roku
• 64 485 zł w 2021 roku
• 135 162 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja "triplan" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.548%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.10 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Karpiński Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 77% firmy.
Górska Karpińska Marzenna posiada 6 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Karpiński Paweł kontrolujący 77% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2021 do 10.08.2023:
• Karpiński Paweł (50% udziałów)
• Niżyński Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2003 do 17.08.2021:
• Karpiński Paweł (33% udziałów)
• Niżyński Wojciech (33% udziałów)
• Kwieciński Michał (33% udziałów)