LULU PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000774797
NIP
9512479648
REGON
382733666

Podsumowanie

aktywa
22,4 mln
przychód
27,1 mln
zysk
2,2 mln
wartość firmy
28,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WILLOWA, 8/10
Kod pocztowy
00-790
Rejestracja
2019-03-04
Rozpoczęcie działalności
2019-03-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lulu production osiągnęła 27 095 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 095 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 883 147 zł.
Zysk netto wyniósł 2 212 463 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 419 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 095 610 zł w 2023 roku.
• 920 763 zł w 2022 roku.
• 2 268 055 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 442 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 212 463 zł w 2023 roku.
• 279 998 zł w 2022 roku.
• -402 210 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lulu production wynosi 28 781 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 868 181 zł a 67 739 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 756 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 781 773 zł w 2023 roku.
• 1 942 668 zł w 2022 roku.
• 1 512 037 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lulu production wyniosła 22 345 231 zł.
a
ktywa trwałe to 4167 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 341 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 345 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 490 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 854 323 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 469 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 345 231 zł w 2023 roku.
• 24 891 102 zł w 2022 roku.
• 465 791 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lulu production wyniosły 19 854 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 345 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 970 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 854 323 zł w 2023 roku
• 24 612 657 zł w 2022 roku
• 1 020 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 219% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lulu production wykazała przychody na poziomie 27 095 610 zł.
Organizacja zarobiła 2 212 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 212 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Lulu production wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cerkaski Bartosz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Cerkaska Olga posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.