DOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592614
NIP
5213717049
REGON
363340594

Podsumowanie

aktywa
5,7 mln
przychód
26 mln
zysk
400 tys.
wartość firmy
19,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ROBOTNICZA, 25
Kod pocztowy
02-261
Rejestracja
2015-12-23
Rozpoczęcie działalności
2015-12-23
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dobro osiągnęła 26 029 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 029 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 629 332 zł.
Zysk netto wyniósł 400 259 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 233 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 029 591 zł w 2023 roku.
• 33 948 667 zł w 2022 roku.
• 21 549 040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 259 zł w 2023 roku.
• 1 657 034 zł w 2022 roku.
• 1 394 059 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobro wynosi 19 891 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 937 694 zł a 65 073 978 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 458 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 891 791 zł w 2023 roku.
• 30 915 856 zł w 2022 roku.
• 21 175 306 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dobro wyniosła 5 738 936 zł.
a
ktywa trwałe to 305 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 433 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 738 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 250 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 488 677 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 738 936 zł w 2023 roku.
• 5 976 704 zł w 2022 roku.
• 4 466 092 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dobro wyniosły 4 488 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 738 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -195 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 488 677 zł w 2023 roku
• 3 769 670 zł w 2022 roku
• 2 822 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dobro wykazała przychody na poziomie 26 029 591 zł.
Organizacja zarobiła 509 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 834 zł w 2023 roku
• 425 438 zł w 2022 roku
• 160 282 zł w 2021 roku

Organizacja Dobro wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Platige Image posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Pańczyk Sebastian posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2024 jest Platige Image kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2017 do 27.03.2024 był Platige Image kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 23.12.2015 do 04.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Platige Image . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.