GOLDEN MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225921
NIP
9512147001
REGON
140006066

Podsumowanie

aktywa
18,2 mln
przychód
33,4 mln
zysk
971 tys.
wartość firmy
26,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BEREZYŃSKA, 39
Kod pocztowy
03-908
Rejestracja
2005-01-12
Rozpoczęcie działalności
2005-03-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Golden media polska osiągnęła 33 373 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 322 651 zł. Pozostałe przychody to 50 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 351 347 zł.
Zysk netto wyniósł 971 304 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 060 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 373 638 zł w 2023 roku.
• 26 549 498 zł w 2022 roku.
• 28 504 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 971 304 zł w 2023 roku.
• -2 731 949 zł w 2022 roku.
• 829 677 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Golden media polska wynosi 26 134 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 83 434 096 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 687 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 134 309 zł w 2023 roku.
• 17 699 665 zł w 2022 roku.
• 22 321 418 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Golden media polska wyniosła 18 148 705 zł.
a
ktywa trwałe to 2 287 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 860 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 148 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 880 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 028 747 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 523 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 148 705 zł w 2023 roku.
• 12 095 517 zł w 2022 roku.
• 14 717 610 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Golden media polska wyniosły 20 028 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 148 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 745 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 028 747 zł w 2023 roku
• 14 946 864 zł w 2022 roku
• 14 929 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Golden media polska wykazała przychody na poziomie 33 373 638 zł.
Organizacja zarobiła 971 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 971 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 126 151 zł w 2021 roku

Organizacja Golden media polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lay Line Partners Ab posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Piekarski Grzegorz posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2013 jest Lay Line Partners Ab kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2012 do 10.07.2013 był Lay Line Partners Ab kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2012 do 16.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Layline Partners Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.