GOLDEN MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000225921

NIP

9512147001

REGON

140006066

aktywa

12,1 mln

przychód

26,6 mln

zysk netto

-2,7 mln

wartość firmy

17,7 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BEREZYŃSKA, 39
Kod pocztowy
03-908
Rejestracja
2005-01-12
Rozpoczęcie działalności
2005-03-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Golden media polska osiągnęła 26 549 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 517 209 zł. Pozostałe przychody to 32 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 249 158 zł.
Strata netto wyniosła 2 731 949 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 307 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 549 498 zł w 2022 roku.
• 28 504 063 zł w 2021 roku.
• 22 232 659 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -440 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 731 949 zł w 2022 roku.
• 829 677 zł w 2021 roku.
• -1 484 653 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Golden media polska wynosi 17 699 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 66 373 744 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 538 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 699 665 zł w 2022 roku.
• 22 321 418 zł w 2021 roku.
• 14 821 773 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Golden media polska wyniosła 12 095 517 zł.
a
ktywa trwałe to 2 002 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 092 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 095 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 851 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 946 864 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 817 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 095 517 zł w 2022 roku.
• 14 717 610 zł w 2021 roku.
• 6 901 353 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Golden media polska wyniosły 14 946 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 095 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 278 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 946 864 zł w 2022 roku
• 14 929 313 zł w 2021 roku
• 8 282 069 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 120% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Golden media polska wykazała przychody na poziomie 26 549 498 zł.
Organizacja zarobiła -2 731 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 731 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 126 151 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Golden media polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.623%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.12 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Lay Line Partners Ab posiada 750 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Piekarski Grzegorz posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2013 jest Lay Line Partners Ab kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2012 do 10.07.2013 był Lay Line Partners Ab kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.04.2012 do 16.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Layline Partners Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.