"V-FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000200694
NIP
8940004943
REGON
005921673

Podsumowanie

aktywa
9,7 mln
przychód
2,9 mln
zysk
-122 tys.
wartość firmy
1,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
KWISKA, 15
Kod pocztowy
54-210
Rejestracja
2004-03-18
Rozpoczęcie działalności
1990-03-20
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.v-film.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "v-film" osiągnęła 2 877 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 877 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 999 235 zł.
Strata netto wyniosła 121 791 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 877 444 zł w 2022 roku.
• 210 860 zł w 2021 roku.
• 444 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 791 zł w 2022 roku.
• 99 871 zł w 2021 roku.
• -20 082 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "v-film" wynosi 1 918 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 193 609 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 918 296 zł w 2022 roku.
• 549 130 zł w 2021 roku.
• 296 211 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "v-film" wyniosła 9 665 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 665 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 665 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -109 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 774 886 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 663 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 665 194 zł w 2022 roku.
• 12 711 103 zł w 2021 roku.
• 12 042 955 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "v-film" wyniosły 9 774 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 665 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 671 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 774 886 zł w 2022 roku
• 12 699 005 zł w 2021 roku
• 12 130 727 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "v-film" wykazała przychody na poziomie 2 877 444 zł.
Organizacja zarobiła -121 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2333 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "v-film" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Stachecki Andrzej posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2008 jest Stachecki Andrzej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2004 do 17.10.2008 był Stachecki Andrzej kontrolując 100% udziałów.