STREAMONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000982878
NIP
5213881814
REGON
384838369

Podsumowanie

aktywa
9,1 mln
przychód
7,2 mln
zysk
988 tys.
wartość firmy
14,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GARAŻOWA, 4
Kod pocztowy
02-651
Rejestracja
2022-07-20
Rozpoczęcie działalności
2019-11-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Streamonline osiągnęła 7 168 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 982 725 zł. Pozostałe przychody to 186 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 994 561 zł.
Zysk netto wyniósł 988 164 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 848 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 168 988 zł w 2022 roku.
• 12 017 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 435 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 988 164 zł w 2022 roku.
• 3 423 418 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Streamonline wynosi 14 374 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 642 809 zł a 30 094 980 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 422 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 374 791 zł w 2022 roku.
• 24 797 728 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Streamonline wyniosła 9 108 328 zł.
a
ktywa trwałe to 1 115 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 993 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 108 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 523 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 584 583 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 295 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 108 328 zł w 2022 roku.
• 5 812 629 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Streamonline wyniosły 1 584 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 108 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 584 583 zł w 2022 roku
• 1 689 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Streamonline wykazała przychody na poziomie 7 168 988 zł.
Organizacja zarobiła 1 086 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 988 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -138 040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 138 zł w 2022 roku
• 236 178 zł w 2021 roku

Organizacja Streamonline wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chałupko Holding posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest Chałupko Holding kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2022 do 01.06.2023 był Chałupko Piotr kontrolując 99% udziałów.