OTO FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000028210
NIP
5260000436
REGON
011065005

Podsumowanie

aktywa
16,8 mln
przychód
19,8 mln
zysk
2,4 mln
wartość firmy
33 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INSPEKTOWA, 22
Kod pocztowy
02-711
Rejestracja
2001-07-20
Rozpoczęcie działalności
1992-04-30
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Oto family osiągnęła 19 833 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 361 413 zł. Pozostałe przychody to 1 472 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 993 492 zł.
Zysk netto wyniósł 2 367 921 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 810 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 833 664 zł w 2022 roku.
• 21 166 933 zł w 2021 roku.
• 30 530 710 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 476 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 367 921 zł w 2022 roku.
• 2 470 775 zł w 2021 roku.
• 277 020 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oto family wynosi 33 006 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 312 499 zł a 54 999 994 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 006 624 zł w 2022 roku.
• 32 530 946 zł w 2021 roku.
• 28 145 364 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Oto family wyniosła 16 758 833 zł.
a
ktywa trwałe to 8 860 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 898 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 758 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 749 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 008 835 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 758 833 zł w 2022 roku.
• 15 705 847 zł w 2021 roku.
• 15 916 500 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Oto family wyniosły 3 008 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 758 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 111 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 008 835 zł w 2022 roku
• 4 323 769 zł w 2021 roku
• 7 005 197 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Oto family wykazała przychody na poziomie 19 833 664 zł.
Organizacja zarobiła 2 861 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 367 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 933 zł w 2022 roku
• 232 703 zł w 2021 roku
• 63 225 zł w 2020 roku

Organizacja Oto family wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kulczycki Jacek posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2003 jest Kulczycki Jacek kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2001 do 27.11.2003 był Kulczycki Jacek kontrolując 100% udziałów.