"HELIOGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182568
NIP
5260002441
REGON
002184553

Podsumowanie

aktywa
35,2 mln
przychód
44,2 mln
zysk
3,7 mln
wartość firmy
61,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SOKOŁÓW
Adres
SOKOŁOWSKA, 11
Kod pocztowy
05-806
Rejestracja
2003-12-19
Rozpoczęcie działalności
1990-11-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "heliograf" osiągnęła 44 212 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 171 208 zł. Pozostałe przychody to 41 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 449 768 zł.
Zysk netto wyniósł 3 721 440 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 287 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 212 996 zł w 2022 roku.
• 39 473 869 zł w 2021 roku.
• 26 849 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 452 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 721 440 zł w 2022 roku.
• 4 693 334 zł w 2021 roku.
• 2 638 404 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "heliograf" wynosi 61 244 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 882 942 zł a 110 532 490 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 513 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 244 034 zł w 2022 roku.
• 59 181 111 zł w 2021 roku.
• 39 198 133 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "heliograf" wyniosła 35 163 405 zł.
a
ktywa trwałe to 24 683 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 479 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 163 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 510 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 652 816 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 426 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 163 405 zł w 2022 roku.
• 35 030 877 zł w 2021 roku.
• 32 492 281 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "heliograf" wyniosły 12 652 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 163 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 524 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 652 816 zł w 2022 roku
• 16 241 728 zł w 2021 roku
• 18 165 425 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "heliograf" wykazała przychody na poziomie 44 212 996 zł.
Organizacja zarobiła 4 615 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 894 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 721 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 894 362 zł w 2022 roku
• 936 415 zł w 2021 roku
• 631 329 zł w 2020 roku

Organizacja "heliograf" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Adamski Krzysztof posiada 450 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Adamska Zuzanna posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Jędrzejewski Andrzej posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest Adamski Krzysztof kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2021 do 25.01.2023 był Adamski Krzysztof kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 28.12.2020 do 02.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Adamski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.