KANAŁ SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826875
NIP
5213889046
REGON
385490804

Podsumowanie

aktywa
11,2 mln
przychód
24,2 mln
zysk
5,6 mln
wartość firmy
43,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KONSTRUKTORSKA, 13
Kod pocztowy
02-673
Rejestracja
2020-01-31
Rozpoczęcie działalności
2020-01-31
Kapitał zakładowy
5550,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 1(JEDNEJ) OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIZ 1(JEDNEJ) OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDNYM Z NICH BĘDZIE PREZES ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kanał sportowy osiągnęła 24 155 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 146 717 zł. Pozostałe przychody to 8547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 573 719 zł.
Zysk netto wyniósł 5 572 998 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 051 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 155 264 zł w 2022 roku.
• 11 146 522 zł w 2021 roku.
• 2 531 871 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 857 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 572 998 zł w 2022 roku.
• 1 596 315 zł w 2021 roku.
• 123 867 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Kanał sportowy wynosi 43 269 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 874 047 zł a 78 021 965 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 423 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 269 546 zł w 2022 roku.
• 15 110 573 zł w 2021 roku.
• 2 280 031 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kanał sportowy wyniosła 11 214 611 zł.
a
ktywa trwałe to 1 573 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 640 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 214 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 498 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 715 881 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 738 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 214 611 zł w 2022 roku.
• 3 039 465 zł w 2021 roku.
• 395 301 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kanał sportowy wyniosły 4 715 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 214 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 571 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 715 881 zł w 2022 roku
• 1 313 733 zł w 2021 roku
• 266 434 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kanał sportowy wykazała przychody na poziomie 24 155 264 zł.
Organizacja zarobiła 7 324 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 751 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 572 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 583 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 751 756 zł w 2022 roku
• 315 526 zł w 2021 roku
• 14 688 zł w 2020 roku

Organizacja Kanał sportowy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Weszlotv posiada 25 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Borek Mateusz posiada 25 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Pol Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Smokowski Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 23% firmy.