KANAŁ SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826875
NIP
5213889046
REGON
385490804

Podsumowanie

aktywa
10,6 mln
przychód
25,4 mln
zysk
5,2 mln
wartość firmy
42,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KONSTRUKTORSKA, 13
Kod pocztowy
02-673
Rejestracja
2020-01-31
Rozpoczęcie działalności
2020-01-31
Kapitał zakładowy
5550,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 1(JEDNEJ) OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIZ 1(JEDNEJ) OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDNYM Z NICH BĘDZIE PREZES ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kanał sportowy osiągnęła 25 347 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 347 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 197 073 zł.
Zysk netto wyniósł 5 150 685 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 336 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 347 758 zł w 2023 roku.
• 24 155 264 zł w 2022 roku.
• 11 146 522 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 287 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 150 685 zł w 2023 roku.
• 5 572 998 zł w 2022 roku.
• 1 596 315 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kanał sportowy wynosi 42 488 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 987 060 zł a 72 109 588 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 622 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 488 305 zł w 2023 roku.
• 43 269 546 zł w 2022 roku.
• 15 110 573 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kanał sportowy wyniosła 10 643 569 zł.
a
ktywa trwałe to 2 375 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 268 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 643 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 649 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 994 155 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 660 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 643 569 zł w 2023 roku.
• 11 214 611 zł w 2022 roku.
• 3 039 465 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kanał sportowy wyniosły 3 994 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 643 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 998 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 994 155 zł w 2023 roku
• 4 715 881 zł w 2022 roku
• 1 313 733 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kanał sportowy wykazała przychody na poziomie 25 347 758 zł.
Organizacja zarobiła 6 510 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 359 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 150 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 359 839 zł w 2023 roku
• 1 751 756 zł w 2022 roku
• 315 526 zł w 2021 roku

Organizacja Kanał sportowy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Borek Mateusz posiada 25 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
Smokowski Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
Pol Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
Mw Inwestycje posiada 25 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.