OUTSET FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000457145
NIP
7010374881
REGON
146609854

Podsumowanie

aktywa
9,4 mln
przychód
22 mln
zysk
1,1 mln
wartość firmy
25,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
FILTROWA, 68
Kod pocztowy
02-057
Rejestracja
2013-04-04
Rozpoczęcie działalności
2013-04-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Outset films osiągnęła 22 010 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 010 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 888 739 zł.
Zysk netto wyniósł 1 122 141 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 165 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 010 881 zł w 2022 roku.
• 29 307 589 zł w 2021 roku.
• 21 508 309 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 122 141 zł w 2022 roku.
• 2 487 245 zł w 2021 roku.
• 1 022 489 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Outset films wynosi 25 109 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 946 662 zł a 55 027 202 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 959 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 109 147 zł w 2022 roku.
• 34 592 428 zł w 2021 roku.
• 21 668 453 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Outset films wyniosła 9 395 582 zł.
a
ktywa trwałe to 386 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 009 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 395 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 928 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 466 699 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 308 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 395 582 zł w 2022 roku.
• 8 707 477 zł w 2021 roku.
• 7 558 326 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Outset films wyniosły 1 466 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 395 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 466 699 zł w 2022 roku
• 1 900 735 zł w 2021 roku
• 3 238 829 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Outset films wykazała przychody na poziomie 22 010 881 zł.
Organizacja zarobiła 1 418 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 122 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 359 zł w 2022 roku
• 629 761 zł w 2021 roku
• 293 470 zł w 2020 roku

Organizacja Outset films wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Niemczykiewicz Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Latałło Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
Niemczykiewicz Paweł (50% udziałów)
Latałło Łukasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2020 do 31.12.2020 był Latałło Łukasz kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 05.08.2020 do 03.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Latałło Łukasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.