"MWE BROADCAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114461
NIP
7721039065
REGON
590390389

Podsumowanie

aktywa
5 mln
przychód
4,5 mln
zysk
2,6 mln
wartość firmy
16,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA, 147
Kod pocztowy
71-314
Rejestracja
2002-05-23
Rozpoczęcie działalności
1996-01-04
Kapitał zakładowy
6700000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 5.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, DWÓCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "mwe broadcast" osiągnęła 4 529 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 477 278 zł. Pozostałe przychody to 51 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 896 697 zł.
Zysk netto wyniósł 2 580 581 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 529 141 zł w 2022 roku.
• 3 650 580 zł w 2021 roku.
• 3 095 706 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 803 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 580 581 zł w 2022 roku.
• 1 964 494 zł w 2021 roku.
• 855 487 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mwe broadcast" wynosi 16 704 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 362 433 zł a 36 128 139 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 098 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 704 186 zł w 2022 roku.
• 11 718 693 zł w 2021 roku.
• 5 485 753 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "mwe broadcast" wyniosła 4 988 267 zł.
a
ktywa trwałe to 266 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 721 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 988 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 483 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 024 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 988 267 zł w 2022 roku.
• 3 151 254 zł w 2021 roku.
• 1 028 256 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "mwe broadcast" wyniosły 505 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 988 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -862 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 024 zł w 2022 roku
• 1 248 592 zł w 2021 roku
• 1 090 088 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 87.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "mwe broadcast" wykazała przychody na poziomie 4 529 141 zł.
Organizacja zarobiła 2 672 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 580 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 319 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "mwe broadcast" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Winnicki Michał posiada 2546 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2019 jest Winnicki Michał kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2018 do 16.12.2019 był Tvn kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.12.2005 do 21.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Tvn . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.