POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000489456
NIP
7962963627
REGON
147001860

Podsumowanie

aktywa
15,7 mld
przychód
8,9 mld
zysk
436,1 mln
wartość firmy
11,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
UL. ALEKSEGO GROBICKIEGO, 23
Kod pocztowy
26-617
Rejestracja
2013-12-05
Rozpoczęcie działalności
2013-12-05
Kapitał zakładowy
6453795081,60 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupapgz.pl
Email
biuro@pgzsa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) jest czołową polską korporacją obronną, której ...
W skrócie
  • Produkcja nowoczesnych systemów obronnych (PILICA, TYTAN, BORSUK)
  • Wspieranie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
  • Współpraca międzynarodowa w sektorze zbrojeniowym
  • Udział w kluczowych targach i wydarzeniach branżowych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polska grupa zbrojeniowa osiągnęła 8 942 364 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 828 575 706 zł. Pozostałe przychody to 113 789 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 392 453 612 zł.
Zysk netto wyniósł 436 122 093 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 754 660 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 942 364 885 zł w 2022 roku.
• 6 829 533 609 zł w 2021 roku.
• 6 835 382 762 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 076 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 122 093 zł w 2022 roku.
• 436 782 403 zł w 2021 roku.
• 191 316 462 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska grupa zbrojeniowa wynosi 11 559 097 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 361 220 934 zł a 22 355 912 211 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 278 006 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 559 097 445 zł w 2022 roku.
• 9 450 228 029 zł w 2021 roku.
• 7 983 281 531 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polska grupa zbrojeniowa wyniosła 15 655 999 498 zł.
a
ktywa trwałe to 5 265 858 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 332 877 227 zł.
u
działy (akcje) własne to 57 264 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 655 999 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 299 324 442 zł.
k
apitały mniejszości to 788 683 365 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 14 543 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 553 448 398 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 682 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 655 999 498 zł w 2022 roku.
• 13 189 087 044 zł w 2021 roku.
• 13 096 011 944 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 655 999 498 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polska grupa zbrojeniowa wykazała przychody na poziomie 8 942 364 885 zł.
Organizacja zarobiła 578 698 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 575 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 122 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 113 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 575 962 zł w 2022 roku
• 156 527 835 zł w 2021 roku
• 72 985 841 zł w 2020 roku

Organizacja Polska grupa zbrojeniowa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 9%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki