SUUS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519944
NIP
5223018324
REGON
147364308

Podsumowanie

aktywa
825 mln
przychód
2,4 mld
zysk
72,3 mln
wartość firmy
2,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RÓWNOLEGŁA, 4A
Kod pocztowy
02-235
Rejestracja
2014-08-13
Rozpoczęcie działalności
2014-08-13
Kapitał zakładowy
146367000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Suus holding osiągnęła 2 403 123 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 395 321 987 zł. Pozostałe przychody to 7 801 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 322 990 773 zł.
Zysk netto wyniósł 72 331 214 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 223 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 403 123 019 zł w 2022 roku.
• 1 970 083 440 zł w 2021 roku.
• 1 177 280 039 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 619 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 331 214 zł w 2022 roku.
• 69 998 714 zł w 2021 roku.
• 22 753 065 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Suus holding wynosi 2 837 110 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 723 312 138 zł a 6 007 807 548 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 020 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 837 110 302 zł w 2022 roku.
• 2 390 075 726 zł w 2021 roku.
• 1 313 798 428 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Suus holding wyniosła 824 952 253 zł.
a
ktywa trwałe to 267 075 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 876 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 952 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 172 584 zł.
k
apitały mniejszości to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 774 669 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 812 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 952 253 zł w 2022 roku.
• 726 339 287 zł w 2021 roku.
• 498 867 600 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 952 253 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Suus holding wykazała przychody na poziomie 2 403 123 019 zł.
Organizacja zarobiła 95 741 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 410 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 331 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 196 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 410 719 zł w 2022 roku
• 20 208 069 zł w 2021 roku
• 7 557 832 zł w 2020 roku

Organizacja Suus holding wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Capricornus Foundation posiada 1463670 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2019 jest Capricornus Foundation kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2014 do 31.01.2019 był Chmielewski Tadeusz kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.08.2014 do 16.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Chmielewski Tadeusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.