MASPEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000725647
NIP
5512634704
REGON
369879006

Podsumowanie

aktywa
13,1 mld
przychód
13,6 mld
zysk
612,8 mln
wartość firmy
17,3 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
UL. CHOPINA, 10
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2018-04-03
Rozpoczęcie działalności
2018-04-03
Kapitał zakładowy
932400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
maspexholding.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. SPOŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOGĄ RÓWNIEŻ PROKURENCI W RAMACH UDZIELONEJ IM PROKURY.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Maspex holding osiągnęła 13 641 679 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 474 761 906 zł. Pozostałe przychody to 166 917 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 861 944 914 zł.
Zysk netto wyniósł 612 816 992 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 728 335 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 641 679 048 zł w 2022 roku.
• 6 069 521 610 zł w 2021 roku.
• 5 251 055 590 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 563 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 816 992 zł w 2022 roku.
• 794 982 814 zł w 2021 roku.
• 650 971 708 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maspex holding wynosi 17 318 580 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 128 169 918 zł a 34 104 197 620 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 463 701 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 318 580 999 zł w 2022 roku.
• 10 839 418 497 zł w 2021 roku.
• 9 156 885 839 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Maspex holding wyniosła 13 079 382 169 zł.
a
ktywa trwałe to 8 413 629 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 665 752 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 079 382 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 317 154 919 zł.
k
apitały mniejszości to 12 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 762 215 039 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 615 856 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 079 382 169 zł w 2022 roku.
• 7 903 982 602 zł w 2021 roku.
• 6 782 764 270 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 079 382 169 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Maspex holding wykazała przychody na poziomie 13 641 679 048 zł.
Organizacja zarobiła 712 610 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 793 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 816 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 958 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 793 818 zł w 2022 roku
• 75 522 791 zł w 2021 roku
• 80 236 176 zł w 2020 roku

Organizacja Maspex holding wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 06.12.2018 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2018 do 06.12.2018 był Gmw Partners kontrolując 0% udziałów.
W okresie od 03.04.2018 do 18.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Gmw Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.