MASPEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000725647
NIP
5512634704
REGON
369879006

Podsumowanie

aktywa
8,7 mld
przychód
393,1 mln
zysk
314,9 mln
wartość firmy
8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
UL. CHOPINA, 10
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2018-04-03
Rozpoczęcie działalności
2018-04-03
Kapitał zakładowy
932400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
maspexholding.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. SPOŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOGĄ RÓWNIEŻ PROKURENCI W RAMACH UDZIELONEJ IM PROKURY.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Maspex holding osiągnęła 393 095 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 129 480 zł. Pozostałe przychody to 336 966 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły -258 777 238 zł.
Zysk netto wyniósł 314 906 718 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 515 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 393 095 531 zł w 2023 roku.
• 13 641 679 048 zł w 2022 roku.
• 6 069 521 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 484 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 906 718 zł w 2023 roku.
• 612 816 992 zł w 2022 roku.
• 794 982 814 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maspex holding wynosi 8 006 037 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 589 643 297 zł a 34 583 183 834 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 334 327 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 006 037 529 zł w 2023 roku.
• 17 318 580 999 zł w 2022 roku.
• 10 839 418 497 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Maspex holding wyniosła 8 690 139 865 zł.
a
ktywa trwałe to 8 667 934 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 145 077 zł.
u
działy (akcje) własne to 60 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 690 139 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 645 795 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 343 906 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 448 339 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 690 139 865 zł w 2023 roku.
• 13 079 382 169 zł w 2022 roku.
• 7 903 982 602 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Maspex holding wyniosły 44 343 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 690 139 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 390 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 343 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Maspex holding wykazała przychody na poziomie 393 095 531 zł.
Organizacja zarobiła 324 631 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 725 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 906 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 620 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 725 065 zł w 2023 roku
• 99 793 818 zł w 2022 roku
• 75 522 791 zł w 2021 roku

Organizacja Maspex holding wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 06.12.2018 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2018 do 06.12.2018 był Gmw Partners kontrolując 0% udziałów.
W okresie od 03.04.2018 do 18.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Gmw Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.