MCI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000029655
NIP
8961158226
REGON
931189821

Podsumowanie

aktywa
2,3 mld
przychód
180,9 mln
zysk
82,5 mln
wartość firmy
675,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2001-07-20
Rozpoczęcie działalności
1998-05-11
Kapitał zakładowy
16935000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, Z KTÓRYCH JEDEN POWINIEN BYĆ PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI, LUB 2) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCYMI WICEPREZESAMI ZARZĄDU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mci management osiągnęła 180 941 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 616 000 zł. Pozostałe przychody to 161 325 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -62 835 000 zł.
Zysk netto wyniósł 82 451 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 218 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 941 000 zł w 2022 roku.
• 416 509 000 zł w 2021 roku.
• 207 155 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 567 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 451 000 zł w 2022 roku.
• 250 614 000 zł w 2021 roku.
• 182 033 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mci management wynosi 675 647 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 411 500 zł a 1 154 314 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 184 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 647 000 zł w 2022 roku.
• 1 920 193 000 zł w 2021 roku.
• 1 299 353 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mci management wyniosła 2 272 772 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 201 333 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 439 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 272 772 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 266 644 000 zł.
k
apitały mniejszości to 385 115 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 013 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 693 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 272 772 000 zł w 2022 roku.
• 2 127 878 000 zł w 2021 roku.
• 1 831 535 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 211.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 272 772 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mci management wykazała przychody na poziomie 180 941 000 zł.
Organizacja zarobiła 112 771 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 320 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 451 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 655 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 320 000 zł w 2022 roku
• 18 068 000 zł w 2021 roku
• 102 843 000 zł w 2020 roku

Organizacja Mci management wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Czechowicz Tomasz posiada 33774 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2022 jest Czechowicz Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2021 do 25.10.2022 był Czechowicz Tomasz kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.02.2021 do 14.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Czechowicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.