CELSA POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000173956
NIP
1070000129
REGON
015576441

Podsumowanie

aktywa
3,9 mld
przychód
3,6 mld
zysk
154,2 mln
wartość firmy
4,6 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Adres
SAMSONOWICZA, 2
Kod pocztowy
27-400
Rejestracja
2003-10-09
Rozpoczęcie działalności
2004-01-01
Kapitał zakładowy
110873000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.celsa.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Celsa polska holding osiągnęła 3 633 505 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 537 966 000 zł. Pozostałe przychody to 95 539 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 383 805 000 zł.
Zysk netto wyniósł 154 161 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 698 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 633 505 000 zł w 2023 roku.
• 4 963 470 000 zł w 2022 roku.
• 4 198 562 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 141 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 161 000 zł w 2023 roku.
• 490 800 000 zł w 2022 roku.
• 377 518 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celsa polska holding wynosi 4 558 471 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 541 610 000 zł a 9 083 762 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 549 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 558 471 000 zł w 2023 roku.
• 7 908 270 000 zł w 2022 roku.
• 6 463 670 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Celsa polska holding wyniosła 3 878 019 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 488 566 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 389 453 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 878 019 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 145 283 000 zł.
k
apitały mniejszości to 1000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 732 735 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 479 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 878 019 000 zł w 2023 roku.
• 3 804 020 000 zł w 2022 roku.
• 3 793 147 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 878 019 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Celsa polska holding wykazała przychody na poziomie 3 633 505 000 zł.
Organizacja zarobiła 199 897 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 736 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 161 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 719 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 736 000 zł w 2023 roku
• 113 408 000 zł w 2022 roku
• 72 708 000 zł w 2021 roku

Organizacja Celsa polska holding wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pimar 2002 Tas S.l. posiada 221745 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2004 jest Pimar 2002 Tas S.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2003 do 09.02.2004 był Pimar 2002 Tas S.l. kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 09.10.2003 do 31.10.2003 najwięcej udziałów posiadał White And Case (poland) . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.