CELSA POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000173956
NIP
1070000129
REGON
015576441

Podsumowanie

aktywa
3,8 mld
przychód
5 mld
zysk
490,8 mln
wartość firmy
7,9 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Adres
SAMSONOWICZA, 2
Kod pocztowy
27-400
Rejestracja
2003-10-09
Rozpoczęcie działalności
2004-01-01
Kapitał zakładowy
110873000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
celsa.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Celsa polska holding osiągnęła 4 963 470 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 957 467 000 zł. Pozostałe przychody to 6 003 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 466 667 000 zł.
Zysk netto wyniósł 490 800 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 408 431 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 963 470 000 zł w 2022 roku.
• 4 198 562 000 zł w 2021 roku.
• 2 407 485 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 498 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 800 000 zł w 2022 roku.
• 377 518 000 zł w 2021 roku.
• -192 089 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Celsa polska holding wynosi 7 908 270 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 908 000 000 zł a 12 408 675 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 419 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 908 270 000 zł w 2022 roku.
• 6 463 670 000 zł w 2021 roku.
• 2 407 485 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Celsa polska holding wyniosła 3 804 020 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 558 135 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 245 885 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 804 020 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 124 000 zł.
k
apitały mniejszości to 1000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 812 895 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 575 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 804 020 000 zł w 2022 roku.
• 3 793 147 000 zł w 2021 roku.
• 3 308 358 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 804 020 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Celsa polska holding wykazała przychody na poziomie 4 963 470 000 zł.
Organizacja zarobiła 604 208 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 408 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 800 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 797 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 408 000 zł w 2022 roku
• 72 708 000 zł w 2021 roku
• 47 552 000 zł w 2020 roku

Organizacja Celsa polska holding wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pimar 2002 Tas S.l. posiada 221745 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2004 jest Pimar 2002 Tas S.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2003 do 09.02.2004 był Pimar 2002 Tas S.l. kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 09.10.2003 do 31.10.2003 najwięcej udziałów posiadał White And Case (poland). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.