ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000271591
NIP
9570957722
REGON
220353024

Podsumowanie

aktywa
27,3 mld
przychód
21,3 mld
zysk
1 mld
wartość firmy
26,9 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
AL.GRUNWALDZKA, 472
Kod pocztowy
80-309
Rejestracja
2007-01-08
Rozpoczęcie działalności
2007-01-11
Kapitał zakładowy
4521612884,88 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
energa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Energa osiągnęła 21 279 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 040 000 000 zł. Pozostałe przychody to 239 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 031 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 009 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 971 577 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 279 000 000 zł w 2022 roku.
• 14 489 000 000 zł w 2021 roku.
• 12 952 000 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 063 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 009 000 000 zł w 2022 roku.
• 937 000 000 zł w 2021 roku.
• -444 000 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energa wynosi 26 877 000 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 655 000 000 zł a 53 197 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 622 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 877 000 000 zł w 2022 roku.
• 20 863 833 333 zł w 2021 roku.
• 15 191 916 667 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Energa wyniosła 27 248 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 21 386 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 862 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 248 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 540 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 708 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 217 321 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 248 000 000 zł w 2022 roku.
• 21 238 000 000 zł w 2021 roku.
• 19 668 000 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Energa wyniosły 15 708 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 248 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 915 121 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 708 000 000 zł w 2022 roku
• 11 296 000 000 zł w 2021 roku
• 10 925 000 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Energa wykazała przychody na poziomie 21 279 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Energa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki