ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000271591
NIP
9570957722
REGON
220353024

Podsumowanie

aktywa
31,7 mld
przychód
26,7 mld
zysk
606 mln
wartość firmy
29,6 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
AL.GRUNWALDZKA, 472
Kod pocztowy
80-309
Rejestracja
2007-01-08
Rozpoczęcie działalności
2007-01-11
Kapitał zakładowy
4521612884,88 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.energa.pl
Email
zarzad@energa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność agencji reklamowych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z gumy Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Transport morski i przybrzeżny towarów DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką ZAKWATEROWANIE Transport morski i przybrzeżny pasażerski Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Reasekuracja Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Pola kempingowe Transport wodny śródlądowy pasażerski Działalność holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Nadawanie programów radiofonicznych Branżowe szkoły I stopnia Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Energa osiągnęła 26 711 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 585 000 000 zł. Pozostałe przychody to 126 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 979 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 606 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 314 686 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 711 000 000 zł w 2023 roku.
• 21 628 000 000 zł w 2022 roku.
• 14 489 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 402 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 000 000 zł w 2023 roku.
• 1 009 000 000 zł w 2022 roku.
• 937 000 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energa wynosi 29 562 833 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 060 000 000 zł a 66 777 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 132 099 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 562 833 333 zł w 2023 roku.
• 27 109 666 667 zł w 2022 roku.
• 20 863 833 333 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Energa wyniosła 31 679 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 23 329 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 350 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 679 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 442 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 237 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 464 527 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 679 000 000 zł w 2023 roku.
• 27 248 000 000 zł w 2022 roku.
• 21 238 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Energa wyniosły 19 237 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 679 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 116 189 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 237 000 000 zł w 2023 roku
• 15 708 000 000 zł w 2022 roku
• 11 296 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Energa wykazała przychody na poziomie 26 711 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Energa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 70%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki