CARGILL HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399160
NIP
5252519017
REGON
145847132

Podsumowanie

aktywa
2,7 mld
przychód
9,7 mld
zysk
4,3 mln
wartość firmy
9,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WOŁOSKA, 22
Kod pocztowy
02-675
Rejestracja
2011-10-14
Rozpoczęcie działalności
2011-10-20
Kapitał zakładowy
900854900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cargill holding polska osiągnęła 9 678 021 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 410 564 000 zł. Pozostałe przychody to 267 457 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 406 281 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 283 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 758 253 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 678 021 000 zł w 2022 roku.
• 7 752 701 000 zł w 2021 roku.
• 6 002 708 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 064 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 283 000 zł w 2022 roku.
• 176 960 000 zł w 2021 roku.
• -32 382 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cargill holding polska wynosi 9 703 719 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 830 000 zł a 24 195 052 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 864 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 703 719 000 zł w 2022 roku.
• 8 814 461 000 zł w 2021 roku.
• 6 002 708 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cargill holding polska wyniosła 2 697 380 000 zł.
a
ktywa trwałe to 801 915 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 895 465 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 697 380 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 480 724 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 656 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 061 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 697 380 000 zł w 2022 roku.
• 2 889 068 000 zł w 2021 roku.
• 2 178 003 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 697 380 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cargill holding polska wykazała przychody na poziomie 9 678 021 000 zł.
Organizacja zarobiła 7 525 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 242 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 283 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 358 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 242 000 zł w 2022 roku
• 64 034 000 zł w 2021 roku
• 8 592 000 zł w 2020 roku

Organizacja Cargill holding polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. posiada 18017098 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2012 jest Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2012 do 24.04.2012 był Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.10.2011 do 23.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CARGILL HOLDING POLSKA