CARGILL HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399160
NIP
5252519017
REGON
145847132

Podsumowanie

aktywa
2,9 mld
przychód
7,8 mld
zysk
177 mln
wartość firmy
8,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WOŁOSKA, 22
Kod pocztowy
02-675
Rejestracja
2011-10-14
Rozpoczęcie działalności
2011-10-20
Kapitał zakładowy
900854900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cargill holding polska osiągnęła 7 752 701 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 387 928 000 zł. Pozostałe przychody to 364 773 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 210 968 000 zł.
Zysk netto wyniósł 176 960 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 524 839 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 752 701 000 zł w 2021 roku.
• 6 002 708 000 zł w 2020 roku.
• 5 566 108 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 057 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 960 000 zł w 2021 roku.
• -32 382 000 zł w 2020 roku.
• 61 395 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Cargill holding polska wynosi 8 814 461 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 769 600 000 zł a 19 381 752 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 185 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 814 461 000 zł w 2021 roku.
• 6 002 708 000 zł w 2020 roku.
• 5 934 478 000 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cargill holding polska wyniosła 2 889 068 000 zł.
a
ktywa trwałe to 849 174 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 039 894 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 889 068 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 483 909 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 405 159 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 811 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 889 068 000 zł w 2021 roku.
• 2 178 003 000 zł w 2020 roku.
• 2 114 796 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 889 068 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cargill holding polska wykazała przychody na poziomie 7 752 701 000 zł.
Organizacja zarobiła 240 994 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 034 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 960 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 328 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 034 000 zł w 2021 roku
• 8 592 000 zł w 2020 roku
• 32 377 000 zł w 2019 roku

Organizacja Cargill holding polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. posiada 18017098 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2012 jest Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2012 do 24.04.2012 był Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.10.2011 do 23.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.