"SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000128080
NIP
5261044039
REGON
011612810

Podsumowanie

aktywa
3,3 mld
przychód
8,8 mld
zysk
361,3 mln
wartość firmy
9,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POSTĘPU, 14
Kod pocztowy
02-676
Rejestracja
2002-08-26
Rozpoczęcie działalności
1996-02-22
Kapitał zakładowy
52759500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "samsung electronics polska" osiągnęła 8 839 302 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 708 363 267 zł. Pozostałe przychody to 130 938 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 347 099 680 zł.
Zysk netto wyniósł 361 263 587 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 253 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 839 302 143 zł w 2023 roku.
• 9 621 933 920 zł w 2022 roku.
• 7 970 116 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 817 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 263 587 zł w 2023 roku.
• 287 090 471 zł w 2022 roku.
• 208 084 963 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "samsung electronics polska" wynosi 9 215 576 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 877 653 665 zł a 22 098 255 358 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 916 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 215 576 108 zł w 2023 roku.
• 9 169 690 474 zł w 2022 roku.
• 7 537 138 907 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "samsung electronics polska" wyniosła 3 291 402 862 zł.
a
ktywa trwałe to 267 602 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 023 800 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 291 402 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 503 538 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 787 864 641 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 490 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 291 402 862 zł w 2023 roku.
• 3 231 631 853 zł w 2022 roku.
• 2 975 195 558 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "samsung electronics polska" wyniosły 787 864 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 291 402 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 296 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 787 864 641 zł w 2023 roku
• 1 089 357 219 zł w 2022 roku
• 1 120 011 395 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "samsung electronics polska" wykazała przychody na poziomie 8 839 302 143 zł.
Organizacja zarobiła 378 157 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 893 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 263 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 234 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 893 523 zł w 2023 roku
• 70 265 612 zł w 2022 roku
• 24 633 472 zł w 2021 roku

Organizacja "samsung electronics polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Samsung Electronics Co. Ltd. posiada 105519 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2014 jest Samsung Electronics Co. Ltd. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2002 do 30.05.2014 była "samsung Electronics Co." Ltd Korea kontrolująca 100% udziałów.