"SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000128080
NIP
5261044039
REGON
011612810

Podsumowanie

aktywa
3,2 mld
przychód
9,6 mld
zysk
287,1 mln
wartość firmy
9,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POSTĘPU, 14
Kod pocztowy
02-676
Rejestracja
2002-08-26
Rozpoczęcie działalności
1996-02-22
Kapitał zakładowy
52759500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "samsung electronics polska" osiągnęła 9 621 933 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 527 668 611 zł. Pozostałe przychody to 94 265 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 240 578 139 zł.
Zysk netto wyniósł 287 090 471 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 616 430 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 621 933 920 zł w 2022 roku.
• 7 970 116 401 zł w 2021 roku.
• 6 804 703 674 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 346 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 090 471 zł w 2022 roku.
• 208 084 963 zł w 2021 roku.
• 190 786 661 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "samsung electronics polska" wynosi 9 169 690 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 606 705 975 zł a 24 054 834 800 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 923 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 169 690 474 zł w 2022 roku.
• 7 537 138 907 zł w 2021 roku.
• 6 534 940 160 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "samsung electronics polska" wyniosła 3 231 631 853 zł.
a
ktywa trwałe to 272 130 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 959 501 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 231 631 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 142 274 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 357 219 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 834 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 231 631 853 zł w 2022 roku.
• 2 975 195 558 zł w 2021 roku.
• 2 534 596 488 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "samsung electronics polska" wyniosły 1 089 357 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 231 631 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 053 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 357 219 zł w 2022 roku
• 1 120 011 395 zł w 2021 roku
• 887 497 289 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "samsung electronics polska" wykazała przychody na poziomie 9 621 933 920 zł.
Organizacja zarobiła 357 356 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 265 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 090 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 792 988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 265 612 zł w 2022 roku
• 24 633 472 zł w 2021 roku
• 1 632 845 zł w 2020 roku

Organizacja "samsung electronics polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Samsung Electronics Co. Ltd. posiada 105519 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2014 jest Samsung Electronics Co. Ltd. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2002 do 30.05.2014 była "samsung Electronics Co." Ltd Korea kontrolująca 100% udziałów.