WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000095342
NIP
6340017095
REGON
271883564

Podsumowanie

aktywa
8 mld
przychód
8,2 mld
zysk
571 mln
wartość firmy
11,6 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
MICKIEWICZA, 29
Kod pocztowy
40-085
Rejestracja
2002-03-05
Rozpoczęcie działalności
1993-09-01
Kapitał zakładowy
1042858830,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.weglokoks.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: WĘGLOKOKS to renomowana firma z wieloletnim doświadczeniem, która otwiera nowe ...
W skrócie
  • Handel węglem kamiennym i olejem opałowym
  • Usługi przeładunkowe, przewozowe, kontrolno-pomiarowe
  • Dostawy i leasing przemysłowych środków trwałych
  • Systemy magazynowania energii zintegrowane z OZE
  • Dostawy i produkcja wyrobów hutniczych i konstrukcji stalowych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Węglokoks osiągnęła 8 192 707 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 972 380 148 zł. Pozostałe przychody to 220 327 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 401 387 039 zł.
Zysk netto wyniósł 570 993 109 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 916 237 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 192 707 741 zł w 2022 roku.
• 3 718 319 536 zł w 2021 roku.
• 2 748 638 397 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 924 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 993 109 zł w 2022 roku.
• 196 630 615 zł w 2021 roku.
• -393 638 153 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Węglokoks wynosi 11 618 666 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 709 931 094 zł a 20 481 769 353 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 371 784 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 618 666 397 zł w 2022 roku.
• 4 898 103 224 zł w 2021 roku.
• 2 748 638 397 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Węglokoks wyniosła 7 982 534 059 zł.
a
ktywa trwałe to 1 450 689 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 531 844 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 982 534 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 179 678 731 zł.
k
apitały mniejszości to 35 595 212 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 9 039 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 758 220 427 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 989 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 982 534 059 zł w 2022 roku.
• 3 476 529 211 zł w 2021 roku.
• 3 143 750 995 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 982 534 059 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Węglokoks wykazała przychody na poziomie 8 192 707 741 zł.
Organizacja zarobiła 649 726 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 733 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 993 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 641 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 733 716 zł w 2022 roku
• 28 314 063 zł w 2021 roku
• 33 109 217 zł w 2020 roku

Organizacja Węglokoks wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki