EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000519553

NIP

7772304755

REGON

631255378

aktywa

874,6 mln

przychód

9,9 mld

zysk netto

34,2 mln

wartość firmy

6,8 mld

Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
WIŚNIOWA, 11
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2014-09-01
Rozpoczęcie działalności
1998-12-02
Kapitał zakładowy
12729900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.serwis.grupaeurocash.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Eurocash serwis osiągnęła 9 907 628 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 878 628 314 zł. Pozostałe przychody to 29 000 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 844 405 002 zł.
Zysk netto wyniósł 34 223 312 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 094 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 907 628 375 zł w 2022 roku.
• 8 587 878 050 zł w 2021 roku.
• 8 136 613 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 467 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 223 312 zł w 2022 roku.
• 35 555 451 zł w 2021 roku.
• 32 448 194 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Eurocash serwis wynosi 6 836 333 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 354 981 zł a 24 769 070 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 116 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 836 333 814 zł w 2022 roku.
• 5 962 827 922 zł w 2021 roku.
• 5 647 225 690 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Eurocash serwis wyniosła 874 619 499 zł.
a
ktywa trwałe to 21 359 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 853 260 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 619 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 806 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 812 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 105 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 619 499 zł w 2022 roku.
• 887 271 907 zł w 2021 roku.
• 1 031 469 361 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Eurocash serwis wyniosły 748 812 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 619 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 361 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 812 857 zł w 2022 roku
• 760 133 127 zł w 2021 roku
• 907 437 837 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Eurocash serwis wykazała przychody na poziomie 9 907 628 375 zł.
Organizacja zarobiła 43 609 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 386 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 223 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 691 459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 386 372 zł w 2022 roku
• 8 673 488 zł w 2021 roku
• 7 798 778 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Eurocash serwis wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 25.4%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.28 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

"eurocash" posiada 95475 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kk Investment S.a R.l. posiada 31824 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2022 jest "eurocash" kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2020 do 22.04.2022 był "eurocash" kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 25.10.2019 do 27.05.2020 najwięcej udziałów posiadał "eurocash" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje

Organizacja Numer KRS
1
0000070328
2
0000075555
3
0000079256
4
0000107860
5
0000005714
6
0000008703
7
0000012903
8
0000112008
9
0000402439
10
0000703579
11
0000979812
12
0000098449
13
0000981563
14
0000009417
15
0000675782
16
0000396744
17
0000068955
18
0000245817
19
0000847239
20
0000884541
21
0000568420
22
0000004673
23
0000710521
24
0000331276
25
0000289223
26
0000189777
27
0000891714
28
0000014510
29
0000536165
30
0000328269