EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519553
NIP
7772304755
REGON
631255378

Podsumowanie

aktywa
874,6 mln
przychód
9,9 mld
zysk
34,2 mln
wartość firmy
6,8 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
WIŚNIOWA, 11
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2014-09-01
Rozpoczęcie działalności
1998-12-02
Kapitał zakładowy
12729900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
serwis.grupaeurocash.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Eurocash serwis osiągnęła 9 907 628 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 878 628 314 zł. Pozostałe przychody to 29 000 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 844 405 002 zł.
Zysk netto wyniósł 34 223 312 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 094 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 907 628 375 zł w 2022 roku.
• 8 587 878 050 zł w 2021 roku.
• 8 136 613 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 467 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 223 312 zł w 2022 roku.
• 35 555 451 zł w 2021 roku.
• 32 448 194 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocash serwis wynosi 6 836 333 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 354 981 zł a 24 769 070 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 116 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 836 333 814 zł w 2022 roku.
• 5 962 827 922 zł w 2021 roku.
• 5 647 225 690 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Eurocash serwis wyniosła 874 619 499 zł.
a
ktywa trwałe to 21 359 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 853 260 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 619 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 806 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 812 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 105 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 619 499 zł w 2022 roku.
• 887 271 907 zł w 2021 roku.
• 1 031 469 361 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Eurocash serwis wyniosły 748 812 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 619 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 361 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 812 857 zł w 2022 roku
• 760 133 127 zł w 2021 roku
• 907 437 837 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Eurocash serwis wykazała przychody na poziomie 9 907 628 375 zł.
Organizacja zarobiła 43 609 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 386 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 223 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 691 459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 386 372 zł w 2022 roku
• 8 673 488 zł w 2021 roku
• 7 798 778 zł w 2020 roku

Organizacja Eurocash serwis wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

"eurocash" posiada 95475 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kk Investment S.a R.l. posiada 31824 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2022 jest "eurocash" kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2020 do 22.04.2022 był "eurocash" kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 25.10.2019 do 27.05.2020 najwięcej udziałów posiadał "eurocash". Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do EUROCASH SERWIS

Organizacja Numer KRS
1
0000005993
2
0000012903
3
0000016314
4
0000070328
5
0000075555
6
0000079256
7
0000107860
8
0000005714
9
0000008703
10
0000112008
11
0000402439
12
0000703579
13
0000098449
14
0000981563
15
0000009417
16
0000675782
17
0000396744
18
0000068955
19
0000245817
20
0000847239
21
0000331276
22
0000884541
23
0000568420
24
0000004673
25
0000710521
26
0000289223
27
0000189777
28
0000014510
29
0000536165
30
0000328269