ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000275176
NIP
5270011878
REGON
010404971

Podsumowanie

aktywa
1,4 mld
przychód
13,1 mld
zysk
119 mln
wartość firmy
13,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. STAŃCZYKA, 3
Kod pocztowy
01-237
Rejestracja
2007-02-28
Rozpoczęcie działalności
1993-12-15
Kapitał zakładowy
17224696,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.anwim.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Anwim osiągnęła 13 106 510 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 099 707 372 zł. Pozostałe przychody to 6 803 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 980 699 593 zł.
Zysk netto wyniósł 119 007 779 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 013 376 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 106 510 830 zł w 2022 roku.
• 8 149 588 374 zł w 2021 roku.
• 4 811 718 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 781 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 007 779 zł w 2022 roku.
• 54 356 974 zł w 2021 roku.
• 35 224 259 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anwim wynosi 13 820 557 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 190 077 790 zł a 32 766 277 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 344 267 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 820 557 504 zł w 2022 roku.
• 8 475 730 217 zł w 2021 roku.
• 5 023 063 570 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Anwim wyniosła 1 401 819 177 zł.
a
ktywa trwałe to 552 905 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 913 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 401 819 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 978 835 zł.
k
apitały mniejszości to -272 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 109 112 538 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 916 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 401 819 177 zł w 2022 roku.
• 1 117 447 097 zł w 2021 roku.
• 743 759 817 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 401 819 177 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Anwim wykazała przychody na poziomie 13 106 510 830 zł.
Organizacja zarobiła 152 154 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 146 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 007 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 103 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 146 818 zł w 2022 roku
• 13 799 575 zł w 2021 roku
• 9 429 007 zł w 2020 roku

Organizacja Anwim wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki