ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000275176
NIP
5270011878
REGON
010404971

Podsumowanie

aktywa
1,6 mld
przychód
13 mld
zysk
-23,2 mln
wartość firmy
13 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. STAŃCZYKA, 3
Kod pocztowy
01-237
Rejestracja
2007-02-28
Rozpoczęcie działalności
1993-12-15
Kapitał zakładowy
17224696,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.anwim.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Anwim osiągnęła 12 995 655 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 992 416 904 zł. Pozostałe przychody to 3 238 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 015 656 834 zł.
Strata netto wyniosła 23 239 931 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 659 337 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 995 655 739 zł w 2023 roku.
• 13 106 510 830 zł w 2022 roku.
• 8 149 588 374 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 556 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 239 931 zł w 2023 roku.
• 119 007 779 zł w 2022 roku.
• 54 356 974 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anwim wynosi 12 995 655 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 489 139 347 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 816 072 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 995 655 739 zł w 2023 roku.
• 13 820 557 504 zł w 2022 roku.
• 8 475 730 217 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Anwim wyniosła 1 625 369 918 zł.
a
ktywa trwałe to 714 651 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 718 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 625 369 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 622 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 364 747 371 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 522 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 625 369 918 zł w 2023 roku.
• 1 401 819 177 zł w 2022 roku.
• 1 117 447 097 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 625 369 918 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Anwim wykazała przychody na poziomie 12 995 655 739 zł.
Organizacja zarobiła -20 709 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 530 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 239 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 530 128 zł w 2023 roku
• 33 146 818 zł w 2022 roku
• 13 799 575 zł w 2021 roku

Organizacja Anwim wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki