"BASF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000063691
NIP
5260212687
REGON
010598277

Podsumowanie

aktywa
2,3 mld
przychód
9 mld
zysk
134,2 mln
wartość firmy
6,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B
Kod pocztowy
02-305
Rejestracja
2001-11-22
Rozpoczęcie działalności
1992-07-21
Kapitał zakładowy
21313240,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.basf.pl/ecp1/poland/pl/content/basf_polska/index
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PRZY POWOŁANIU KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU-SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "basf polska" osiągnęła 8 952 537 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 928 153 000 zł. Pozostałe przychody to 24 384 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 793 997 000 zł.
Zysk netto wyniósł 134 156 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 360 759 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 952 537 000 zł w 2022 roku.
• 8 073 708 000 zł w 2021 roku.
• 5 148 254 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 926 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 156 000 zł w 2022 roku.
• 76 394 000 zł w 2021 roku.
• -311 925 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "basf polska" wynosi 6 780 376 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 275 394 000 zł a 22 381 342 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 170 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 780 376 000 zł w 2022 roku.
• 5 862 825 000 zł w 2021 roku.
• 3 549 650 833 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "basf polska" wyniosła 2 304 280 000 zł.
a
ktywa trwałe to 444 886 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 859 394 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 304 280 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 192 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 937 088 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 800 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 304 280 000 zł w 2022 roku.
• 2 397 732 000 zł w 2021 roku.
• 2 271 918 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "basf polska" wyniosły 1 937 088 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 304 280 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 411 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 937 088 000 zł w 2022 roku
• 2 164 696 000 zł w 2021 roku
• 2 115 276 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "basf polska" wykazała przychody na poziomie 8 952 537 000 zł.
Organizacja zarobiła 152 855 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 699 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 156 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -217 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 699 000 zł w 2022 roku
• 59 272 000 zł w 2021 roku
• 16 459 000 zł w 2020 roku

Organizacja "basf polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Basf Se posiada 2210 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2008 jest Basf Se kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2001 do 19.02.2008 był Basf Aktiengesellschaft Z Siedzibą W Ludwigshafen kontrolując 100% udziałów.