"EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000213765
NIP
7791906082
REGON
631008941

Podsumowanie

aktywa
8,7 mld
przychód
31 mld
zysk
89,2 mln
wartość firmy
21,6 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
WIŚNIOWA, 11
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2004-07-30
Rozpoczęcie działalności
1997-10-02
Kapitał zakładowy
139163286,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
grupaeurocash.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWANYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "eurocash" osiągnęła 30 994 564 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 935 625 000 zł. Pozostałe przychody to 58 939 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 846 395 000 zł.
Zysk netto wyniósł 89 230 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 636 789 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 994 564 000 zł w 2022 roku.
• 26 421 079 000 zł w 2021 roku.
• 25 590 386 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 727 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 230 000 zł w 2022 roku.
• -69 342 000 zł w 2021 roku.
• 68 074 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eurocash" wynosi 21 619 139 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 599 177 250 zł a 77 486 410 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 444 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 619 139 917 zł w 2022 roku.
• 18 203 999 667 zł w 2021 roku.
• 18 084 684 083 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "eurocash" wyniosła 8 669 822 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 185 870 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 483 952 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 669 822 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 798 903 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 870 919 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 260 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 669 822 000 zł w 2022 roku.
• 8 487 299 000 zł w 2021 roku.
• 8 065 789 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "eurocash" wyniosły 7 870 919 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 669 822 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 424 802 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 870 919 000 zł w 2022 roku
• 7 700 703 000 zł w 2021 roku
• 7 062 948 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "eurocash" wykazała przychody na poziomie 30 994 564 000 zł.
Brak danych

Organizacja "eurocash" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki