"EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000213765
NIP
7791906082
REGON
631008941

Podsumowanie

aktywa
9,1 mld
przychód
32,6 mld
zysk
144,7 mln
wartość firmy
23 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
WIŚNIOWA, 11
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2004-07-30
Rozpoczęcie działalności
1997-10-02
Kapitał zakładowy
139163286,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupaeurocash.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWANYCH I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "eurocash" osiągnęła 32 584 038 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 516 840 000 zł. Pozostałe przychody to 67 198 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 372 118 000 zł.
Zysk netto wyniósł 144 722 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 634 298 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 584 038 000 zł w 2023 roku.
• 30 994 564 000 zł w 2022 roku.
• 26 421 079 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 451 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 722 000 zł w 2023 roku.
• 89 230 000 zł w 2022 roku.
• -69 342 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eurocash" wynosi 22 991 177 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 689 597 250 zł a 81 460 095 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 146 002 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 991 177 250 zł w 2023 roku.
• 21 619 139 917 zł w 2022 roku.
• 18 203 999 667 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "eurocash" wyniosła 9 056 279 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 147 859 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 908 420 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 056 279 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 919 463 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 136 816 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 323 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 056 279 000 zł w 2023 roku.
• 8 669 822 000 zł w 2022 roku.
• 8 487 299 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "eurocash" wyniosły 8 136 816 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 056 279 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 439 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 136 816 000 zł w 2023 roku
• 7 870 919 000 zł w 2022 roku
• 7 700 703 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "eurocash" wykazała przychody na poziomie 32 584 038 000 zł.
Brak danych

Organizacja "eurocash" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 50%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki