PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000111962
NIP
7822131157
REGON
639669292

Podsumowanie

aktywa
6,3 mld
przychód
10,5 mld
zysk
781,7 mln
wartość firmy
12,1 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
STRZESZYŃSKA, 73 A
Kod pocztowy
60-479
Rejestracja
2002-05-11
Rozpoczęcie działalności
1999-10-25
Kapitał zakładowy
27000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pepco poland osiągnęła 10 532 449 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 519 062 365 zł. Pozostałe przychody to 13 386 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 737 383 803 zł.
Zysk netto wyniósł 781 678 562 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 268 015 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 532 449 124 zł w 2022 roku.
• 7 729 586 928 zł w 2021 roku.
• 6 199 013 664 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 757 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 781 678 562 zł w 2022 roku.
• 350 899 509 zł w 2021 roku.
• 229 285 227 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pepco poland wynosi 12 054 497 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 906 150 581 zł a 26 331 122 810 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 064 953 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 054 497 578 zł w 2022 roku.
• 7 809 246 261 zł w 2021 roku.
• 6 039 610 793 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pepco poland wyniosła 6 294 811 911 zł.
a
ktywa trwałe to 669 276 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 625 535 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 294 811 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 541 534 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 753 277 803 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 209 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 294 811 911 zł w 2022 roku.
• 3 739 701 651 zł w 2021 roku.
• 2 944 431 787 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pepco poland wyniosły 3 753 277 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 294 811 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 753 277 803 zł w 2022 roku
• 2 069 581 287 zł w 2021 roku
• 1 624 706 308 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pepco poland wykazała przychody na poziomie 10 532 449 124 zł.
Organizacja zarobiła 980 859 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 180 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 781 678 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 265 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 180 990 zł w 2022 roku
• 112 305 955 zł w 2021 roku
• 66 756 066 zł w 2020 roku

Organizacja Pepco poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pepco Holdings posiada 7715 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest Pepco Holdings kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2019 do 31.10.2019 był Peu (tre) Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.01.2019 do 29.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Pepkor Europe Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.