"AB SPÓŁKA AKCYJNA" KRS
0000053834
NIP
8951628481
REGON
931908977

Podsumowanie

aktywa
3,4 mld
przychód
15,3 mld
zysk
158,1 mln
wartość firmy
11,8 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
MAGNICE
Adres
UL. EUROPEJSKA, 4
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2001-10-23
Rozpoczęcie działalności
1998-10-05
Kapitał zakładowy
16187644,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
ab.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "ab osiągnęła 15 253 029 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 234 739 000 zł. Pozostałe przychody to 18 290 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 076 686 000 zł.
Zysk netto wyniósł 158 053 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 891 735 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 253 029 000 zł w 2021 roku.
• 14 053 398 000 zł w 2020 roku.
• 13 081 737 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9 501 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 053 000 zł w 2021 roku.
• 151 112 000 zł w 2020 roku.
• 123 720 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ab wynosi 11 771 177 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 970 279 500 zł a 38 132 572 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 827 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 771 177 500 zł w 2021 roku.
• 10 831 259 250 zł w 2020 roku.
• 9 960 450 500 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "ab wyniosła 3 409 907 000 zł.
a
ktywa trwałe to 365 887 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 044 020 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 409 907 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 293 706 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 116 201 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 701 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 409 907 000 zł w 2021 roku.
• 3 422 484 000 zł w 2020 roku.
• 2 688 334 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "ab wyniosły 2 116 201 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 409 907 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 924 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 116 201 000 zł w 2021 roku
• 2 278 645 000 zł w 2020 roku
• 1 695 784 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
• 63% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "ab wykazała przychody na poziomie 15 253 029 000 zł.
Brak danych

Organizacja "ab wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki