ALSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536656
NIP
5272726825
REGON
360451330

Podsumowanie

aktywa
2,3 mld
przychód
9,3 mld
zysk
-1,5 mln
wartość firmy
9,3 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4B
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2014-12-29
Rozpoczęcie działalności
2014-12-29
Kapitał zakładowy
133300300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z KAŻDYM INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, TAKI CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Also polska osiągnęła 9 258 871 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 255 101 401 zł. Pozostałe przychody to 3 769 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 256 599 066 zł.
Strata netto wyniosła 1 497 665 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 445 775 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 258 871 265 zł w 2022 roku.
• 8 696 242 835 zł w 2021 roku.
• 7 357 932 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 590 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 497 665 zł w 2022 roku.
• 48 570 650 zł w 2021 roku.
• 24 212 202 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Also polska wynosi 9 258 871 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 147 178 163 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 445 775 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 258 871 265 zł w 2022 roku.
• 8 987 666 736 zł w 2021 roku.
• 7 503 205 525 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Also polska wyniosła 2 317 592 706 zł.
a
ktywa trwałe to 146 707 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 170 885 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 317 592 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 290 857 269 zł.
k
apitały mniejszości to 2 181 314 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 428 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 024 125 708 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 785 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 317 592 706 zł w 2022 roku.
• 2 267 994 096 zł w 2021 roku.
• 1 698 273 879 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 317 592 706 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Also polska wykazała przychody na poziomie 9 258 871 265 zł.
Organizacja zarobiła 6 546 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 043 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 497 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 123% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 284 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 043 696 zł w 2022 roku
• 34 235 692 zł w 2021 roku
• 12 519 191 zł w 2020 roku

Organizacja Also polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Also Holding Ag posiada 2666006 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest Also Holding Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2020 do 30.06.2020 był Also Holding Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.02.2016 do 07.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Also Holding Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.