MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000047354
NIP
5220002860
REGON
012775559

Podsumowanie

aktywa
1,6 mld
przychód
6,8 mld
zysk
10,4 mln
wartość firmy
4,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. KRAKOWSKA, 61
Kod pocztowy
02-183
Rejestracja
2001-09-26
Rozpoczęcie działalności
1997-10-13
Kapitał zakładowy
257068680,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
makro.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Makro cash and carry polska osiągnęła 6 842 560 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 806 347 841 zł. Pozostałe przychody to 36 212 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 795 939 959 zł.
Zysk netto wyniósł 10 407 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 420 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 842 560 826 zł w 2022 roku.
• 5 940 183 325 zł w 2021 roku.
• 6 420 187 241 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 157 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 407 882 zł w 2022 roku.
• 24 040 zł w 2021 roku.
• 13 385 299 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makro cash and carry polska wynosi 4 816 094 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 078 823 zł a 17 106 402 066 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 369 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 816 094 281 zł w 2022 roku.
• 4 165 168 002 zł w 2021 roku.
• 4 538 597 615 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Makro cash and carry polska wyniosła 1 604 239 411 zł.
a
ktywa trwałe to 358 654 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 245 584 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 604 239 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 674 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 320 565 364 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 415 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 604 239 411 zł w 2022 roku.
• 1 517 596 849 zł w 2021 roku.
• 1 466 160 615 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Makro cash and carry polska wyniosły 1 320 565 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 604 239 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 490 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 320 565 364 zł w 2022 roku
• 1 244 330 685 zł w 2021 roku
• 1 192 918 491 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Makro cash and carry polska wykazała przychody na poziomie 6 842 560 826 zł.
Organizacja zarobiła 12 589 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 181 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 407 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 181 436 zł w 2022 roku
• 15 141 354 zł w 2021 roku
• 12 721 066 zł w 2020 roku

Organizacja Makro cash and carry polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAKRO CASH AND CARRY POLSKA