MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000047354
NIP
5220002860
REGON
012775559

Podsumowanie

aktywa
1,6 mld
przychód
7,1 mld
zysk
-108 mln
wartość firmy
4,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 186
Kod pocztowy
02-486
Rejestracja
2001-09-26
Rozpoczęcie działalności
1997-10-13
Kapitał zakładowy
257068680,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.makro.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Makro cash and carry polska osiągnęła 7 138 695 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 022 196 173 zł. Pozostałe przychody to 116 499 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 130 182 809 zł.
Strata netto wyniosła 107 986 636 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 872 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 138 695 546 zł w 2023 roku.
• 6 842 560 826 zł w 2022 roku.
• 5 940 183 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 934 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 986 636 zł w 2023 roku.
• 10 407 882 zł w 2022 roku.
• 24 040 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makro cash and carry polska wynosi 4 890 895 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 846 738 865 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 107 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 890 895 922 zł w 2023 roku.
• 4 816 094 281 zł w 2022 roku.
• 4 165 168 002 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Makro cash and carry polska wyniosła 1 638 553 028 zł.
a
ktywa trwałe to 384 679 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 253 873 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 638 553 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 687 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 865 617 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 398 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 638 553 028 zł w 2023 roku.
• 1 604 239 411 zł w 2022 roku.
• 1 517 596 849 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Makro cash and carry polska wyniosły 1 462 865 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 638 553 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 807 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 865 617 zł w 2023 roku
• 1 320 565 364 zł w 2022 roku
• 1 244 330 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Makro cash and carry polska wykazała przychody na poziomie 7 138 695 546 zł.
Organizacja zarobiła -79 232 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 754 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 986 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 729 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 754 002 zł w 2023 roku
• 2 181 436 zł w 2022 roku
• 15 141 354 zł w 2021 roku

Organizacja Makro cash and carry polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 90%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAKRO CASH AND CARRY POLSKA