"UNIMOT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS
0000048440
NIP
5732473545
REGON
151989590

Podsumowanie

aktywa
1,6 mld
przychód
14,5 mld
zysk
161,4 mln
wartość firmy
15,5 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B
Kod pocztowy
02-305
Rejestracja
2001-10-16
Rozpoczęcie działalności
2002-01-01
Kapitał zakładowy
4535000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
I. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BEZ OGRANICZEŃ. II. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "unimot express osiągnęła 14 532 159 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 528 421 413 zł. Pozostałe przychody to 3 738 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 367 058 824 zł.
Zysk netto wyniósł 161 362 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 286 512 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 532 159 568 zł w 2022 roku.
• 8 986 049 023 zł w 2021 roku.
• 5 347 699 510 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 536 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 362 590 zł w 2022 roku.
• 28 284 447 zł w 2021 roku.
• 11 954 592 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "unimot express wynosi 15 500 335 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 613 625 895 zł a 36 330 398 920 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 445 730 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 500 335 105 zł w 2022 roku.
• 9 155 755 706 zł w 2021 roku.
• 5 419 427 060 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "unimot express wyniosła 1 572 315 312 zł.
a
ktywa trwałe to 195 472 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 376 842 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 572 315 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 022 670 zł.
k
apitały mniejszości to 422 131 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 161 122 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 412 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 572 315 312 zł w 2022 roku.
• 1 181 646 279 zł w 2021 roku.
• 753 345 304 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 572 315 312 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "unimot express wykazała przychody na poziomie 14 532 159 568 zł.
Organizacja zarobiła 252 131 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 769 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 362 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 135 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 769 393 zł w 2022 roku
• 44 887 268 zł w 2021 roku
• 8 650 139 zł w 2020 roku

Organizacja "unimot express wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zemadon Limited posiada 2256 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sikorski Adam posiada 2256 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sikorski Adam (50% udziałów)
• Zemadon Limited (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2012 do 02.11.2015 był Zemadon Limited kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 11.10.2011 do 10.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Zemadon Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.