NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000049872
NIP
8790017162
REGON
870227804

Podsumowanie

aktywa
4,8 mld
przychód
11,3 mld
zysk
147,6 mln
wartość firmy
8,8 mld
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. FORTECZNA, 35-37
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2001-10-15
Rozpoczęcie działalności
1994-02-23
Kapitał zakładowy
4401549,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
neuca.pl/s/relacje-inwestorskie
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Neuca osiągnęła 11 290 191 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 272 866 000 zł. Pozostałe przychody to 17 325 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 125 274 000 zł.
Zysk netto wyniósł 147 592 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 236 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 290 191 000 zł w 2022 roku.
• 9 897 495 000 zł w 2021 roku.
• 9 264 323 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 690 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 592 000 zł w 2022 roku.
• 152 550 000 zł w 2021 roku.
• 143 733 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neuca wynosi 8 815 068 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 697 906 500 zł a 28 225 477 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 419 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 815 068 500 zł w 2022 roku.
• 7 872 138 250 zł w 2021 roku.
• 7 333 747 333 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Neuca wyniosła 4 839 620 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 573 989 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 265 631 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 839 620 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 930 542 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 909 078 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 157 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 839 620 000 zł w 2022 roku.
• 4 116 686 000 zł w 2021 roku.
• 3 606 072 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Neuca wyniosły 3 909 078 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 839 620 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 380 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 909 078 000 zł w 2022 roku
• 3 231 875 000 zł w 2021 roku
• 2 829 272 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Neuca wykazała przychody na poziomie 11 290 191 000 zł.
Brak danych

Organizacja Neuca wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki