NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000049872

NIP

8790017162

REGON

870227804

aktywa

5,2 mld

przychód

11,9 mld

zysk netto

159,5 mln

wartość firmy

9,4 mld

Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. FORTECZNA, 35-37
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2001-10-15
Rozpoczęcie działalności
1994-02-23
Kapitał zakładowy
4467194,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
inwestor.neuca.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Neuca osiągnęła 11 886 622 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 850 925 000 zł. Pozostałe przychody to 35 697 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 691 466 000 zł.
Zysk netto wyniósł 159 459 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 555 510 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 886 622 000 zł w 2023 roku.
• 11 290 191 000 zł w 2022 roku.
• 9 897 495 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 910 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 459 000 zł w 2023 roku.
• 147 592 000 zł w 2022 roku.
• 152 550 000 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Neuca wynosi 9 355 151 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 792 900 750 zł a 29 716 555 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 928 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 355 151 417 zł w 2023 roku.
• 8 815 068 500 zł w 2022 roku.
• 7 872 138 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Neuca wyniosła 5 175 267 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 886 489 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 288 778 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 175 267 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 057 201 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 118 066 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 604 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 175 267 000 zł w 2023 roku.
• 4 839 620 000 zł w 2022 roku.
• 4 116 686 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Neuca wyniosły 4 118 066 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 175 267 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 675 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 118 066 000 zł w 2023 roku
• 3 909 078 000 zł w 2022 roku
• 3 231 875 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Neuca wykazała przychody na poziomie 11 886 622 000 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku

Organizacja Neuca wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 62.8%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -1.96 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki