PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289223
NIP
6751373354
REGON
120553944

Podsumowanie

aktywa
1,9 mld
przychód
13,3 mld
zysk
362,5 mln
wartość firmy
10,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
JANA PAWŁA II, 196
Kod pocztowy
31-982
Rejestracja
2007-10-01
Rozpoczęcie działalności
2008-01-02
Kapitał zakładowy
10000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Philip morris polska distribution osiągnęła 13 272 396 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 193 168 000 zł. Pozostałe przychody to 79 228 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 830 653 000 zł.
Zysk netto wyniósł 362 515 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 582 311 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 272 396 000 zł w 2022 roku.
• 11 300 115 000 zł w 2021 roku.
• 11 131 523 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 559 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 515 000 zł w 2022 roku.
• 414 937 000 zł w 2021 roku.
• 609 889 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Philip morris polska distribution wynosi 10 603 115 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 304 791 000 zł a 33 180 990 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 635 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 603 115 000 zł w 2022 roku.
• 9 537 266 250 zł w 2021 roku.
• 10 169 393 583 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Philip morris polska distribution wyniosła 1 904 065 000 zł.
a
ktywa trwałe to 42 493 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 861 572 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 904 065 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 406 389 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 676 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 468 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 904 064 000 zł w 2022 roku.
• 1 723 600 000 zł w 2021 roku.
• 1 589 370 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Philip morris polska distribution wyniosły 1 497 676 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 904 064 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 248 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 497 676 000 zł w 2022 roku
• 1 264 789 000 zł w 2021 roku
• 1 177 607 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Philip morris polska distribution wykazała przychody na poziomie 13 272 396 000 zł.
Organizacja zarobiła 444 715 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 200 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 515 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 675 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 200 000 zł w 2022 roku
• 106 730 000 zł w 2021 roku
• 153 318 000 zł w 2020 roku

Organizacja Philip morris polska distribution wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Philip Morris Products Sa posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Philip Morris Products Sa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2020 do 10.04.2024 był Philip Morris Products S.a. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.12.2013 do 25.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Philip Morris Investments B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION

Organizacja Numer KRS
1
0000068955
2
0000005993
3
0000016314
4
0000079256
5
0000092182
6
0000675782
7
0000005714
8
0000245817
9
0000331276
10
0000536165
11
0000705449
12
0000008703
13
0000703579
14
0000070328
15
0000075555
16
0000012903
17
0000080544
18
0000590334
19
0000531270
20
0000071608
21
0000328269
22
0000277880
23
0000402439
24
0000519553
25
0000171344
26
0000132991
27
0000058341
28
0000107860
29
0000112008
30
0000142877