ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000057816
NIP
9542249002
REGON
276112593

Podsumowanie

aktywa
1,9 mld
przychód
6,6 mld
zysk
136,4 mln
wartość firmy
5,4 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
STALOWA, 1
Kod pocztowy
40-610
Rejestracja
2002-03-21
Rozpoczęcie działalności
1998-09-01
Kapitał zakładowy
194570700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Arcelormittal distribution solutions poland osiągnęła 6 614 679 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 590 839 222 zł. Pozostałe przychody to 23 840 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 454 430 515 zł.
Zysk netto wyniósł 136 408 707 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 693 678 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 614 679 488 zł w 2022 roku.
• 5 702 982 971 zł w 2021 roku.
• 3 156 964 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 599 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 408 707 zł w 2022 roku.
• 556 257 181 zł w 2021 roku.
• 29 934 406 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcelormittal distribution solutions poland wynosi 5 410 965 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 455 544 723 zł a 16 536 698 719 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 266 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 410 965 874 zł w 2022 roku.
• 6 605 255 564 zł w 2021 roku.
• 2 404 185 566 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Arcelormittal distribution solutions poland wyniosła 1 863 816 054 zł.
a
ktywa trwałe to 352 059 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 511 756 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 863 816 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 607 392 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 256 423 090 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 789 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 863 816 054 zł w 2022 roku.
• 2 628 983 329 zł w 2021 roku.
• 1 409 829 549 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Arcelormittal distribution solutions poland wyniosły 1 256 423 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 863 816 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 231 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 256 423 090 zł w 2022 roku
• 1 857 999 072 zł w 2021 roku
• 1 170 089 628 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Arcelormittal distribution solutions poland wykazała przychody na poziomie 6 614 679 488 zł.
Organizacja zarobiła 173 249 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 840 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 408 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 393 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 840 904 zł w 2022 roku
• 132 212 100 zł w 2021 roku
• 7 441 333 zł w 2020 roku

Organizacja Arcelormittal distribution solutions poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Arcelormittal Downstream Solutions Holding posiada 180996 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest Arcelormittal Downstream Solutions Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2019 do 11.01.2022 był Am Global Holding kontrolując 87% udziałów.
W okresie od 21.01.2013 do 11.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Arcelormittal Distribution Services France Sas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.