MINDNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000973251
NIP
6312705191
REGON
522177906

Podsumowanie

aktywa
949 tys.
przychód
1 mln
zysk
756 tys.
wartość firmy
4,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. KOZIELSKA, 5
Kod pocztowy
44-121
Rejestracja
2022-06-01
Rozpoczęcie działalności
2022-06-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
mariuszdobosz2@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mindnet osiągnęła 1 040 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 038 591 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 423 zł.
Zysk netto wyniósł 756 168 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 591 zł w 2023 roku.
• 186 112 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 378 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 756 168 zł w 2023 roku.
• 165 652 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindnet wynosi 4 413 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 695 115 zł a 10 586 350 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 206 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 413 513 zł w 2023 roku.
• 914 672 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mindnet wyniosła 948 849 zł.
a
ktywa trwałe to 268 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 926 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 029 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 849 zł w 2023 roku.
• 217 123 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mindnet wyniosły 22 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 029 zł w 2023 roku
• 46 471 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mindnet wykazała przychody na poziomie 1 040 591 zł.
Organizacja zarobiła 830 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 800 zł w 2023 roku
• 16 557 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Mindnet wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dobosz Mariusz posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.