CARBO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049511
NIP
9541568596
REGON
273180499

Podsumowanie

aktywa
2,2 mln
przychód
181 tys.
zysk
-156 tys.
wartość firmy
1,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
PLEBISCYTOWA, 36
Kod pocztowy
40-041
Rejestracja
2001-10-03
Rozpoczęcie działalności
1996-09-06
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Carbo leasing osiągnęła 181 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 294 zł. Pozostałe przychody to 61 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 275 163 zł.
Strata netto wyniosła 155 869 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -305 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 194 zł w 2023 roku.
• 188 919 zł w 2022 roku.
• 326 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 869 zł w 2023 roku.
• -36 253 zł w 2022 roku.
• -30 660 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carbo leasing wynosi 1 684 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 341 444 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -351 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 684 817 zł w 2023 roku.
• 1 806 868 zł w 2022 roku.
• 1 925 827 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Carbo leasing wyniosła 2 229 277 zł.
a
ktywa trwałe to 1 729 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 499 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 229 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 085 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 916 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -636 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 229 277 zł w 2023 roku.
• 2 452 730 zł w 2022 roku.
• 2 770 380 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -150%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Carbo leasing wyniosły 143 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 229 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -439 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 916 zł w 2023 roku
• 211 500 zł w 2022 roku
• 492 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Carbo leasing wykazała przychody na poziomie 181 194 zł.
Organizacja zarobiła -139 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 341 zł w 2023 roku
• 5015 zł w 2022 roku
• 34 287 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Carbo leasing wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Noma 2 posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2006 jest Noma 2 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2006 do 09.11.2006 był Noma 2 kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.12.2005 do 03.04.2006 najwięcej udziałów posiadał Noma 2 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.

Podobne organizacje do CARBO LEASING