"VI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138959
NIP
6381549110
REGON
072324620

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
0
zysk
-154 tys.
wartość firmy
1,3 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GOLASOWICE
Adres
KRASZEWSKIEGO, 33
Kod pocztowy
43-252
Rejestracja
2002-11-14
Rozpoczęcie działalności
2000-01-14
Kapitał zakładowy
310000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY - PROKURENT SAMOISTNIE BĄDŹ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "vi poland" osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 529 zł.
Strata netto wyniosła 153 529 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 33 159 zł w 2022 roku.
• 63 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 529 zł w 2023 roku.
• 14 002 zł w 2022 roku.
• -33 920 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "vi poland" wynosi 1 285 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 855 527 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 285 411 zł w 2023 roku.
• 1 478 673 zł w 2022 roku.
• 1 390 098 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "vi poland" wyniosła 1 788 833 zł.
a
ktywa trwałe to 221 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 567 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 788 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 713 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 951 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 788 833 zł w 2023 roku.
• 1 940 879 zł w 2022 roku.
• 1 909 661 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania "vi poland" wyniosły 74 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 788 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 951 zł w 2023 roku
• 73 469 zł w 2022 roku
• 56 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "vi poland" wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja "vi poland" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vitali Adamo posiada 155 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Vitali Rosario posiada 155 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Vitali Luigi posiada 155 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Vitali Giuseppe posiada 155 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Vitali Luigi (25% udziałów)
• Vitali Giuseppe (25% udziałów)
• Vitali Rosario (25% udziałów)
• Vitali Adamo (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2002 do 28.05.2021:
• Vitali Luigi (25% udziałów)
• Vitali Giuseppe (25% udziałów)
• Vitali Rosario (25% udziałów)
• Vitali Adamo (25% udziałów)

Podobne organizacje do "VI POLAND"

Organizacja Numer KRS
1
0000604043
2
0000606568
3
0000886445
4
0000230767
5
0000489328
6
0000205496
7
0000823302
8
0000551855
9
0000430435
10
0000900880
11
0000876307
12
0000118517
13
0000022385
14
0000467389
15
0000966402
16
0000550503
17
0000662104
18
0000343451
19
0000896933
20
0000049511
21
0000280810
22
0000571209
23
0000098813
24
0000042351
25
0000884486
26
0000027836
27
0000529332
28
0000405595
29
0000508124
30
0000590226