MAJOREL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729336
NIP
5272849893
REGON
380045376

Podsumowanie

aktywa
93,9 mln
przychód
358,2 mln
zysk
27,2 mln
wartość firmy
378,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WOŁOSKA, 24
Kod pocztowy
02-675
Rejestracja
2018-04-25
Rozpoczęcie działalności
2018-04-25
Kapitał zakładowy
39895950,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JAKIMKOLWIEK PROKURENTEM (NIEZALEŻNIE OD RODZAJU PROKURY).

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Majorel polska osiągnęła 358 237 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 132 000 zł. Pozostałe przychody to 33 105 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 986 000 zł.
Zysk netto wyniósł 27 146 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 706 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 237 000 zł w 2023 roku.
• 398 044 000 zł w 2022 roku.
• 388 201 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 524 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 146 000 zł w 2023 roku.
• 26 106 000 zł w 2022 roku.
• 34 273 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Majorel polska wynosi 378 511 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 103 250 zł a 895 592 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 085 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 378 511 917 zł w 2023 roku.
• 400 109 917 zł w 2022 roku.
• 418 984 417 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Majorel polska wyniosła 93 863 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 501 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 362 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 863 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 471 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 392 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 643 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 863 000 zł w 2023 roku.
• 107 303 000 zł w 2022 roku.
• 103 716 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Majorel polska wyniosły 52 392 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 863 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 732 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 392 000 zł w 2023 roku
• 66 872 000 zł w 2022 roku
• 72 927 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Majorel polska wykazała przychody na poziomie 358 237 000 zł.
Organizacja zarobiła 28 209 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 063 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 146 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 063 000 zł w 2023 roku
• 2 850 000 zł w 2022 roku
• 3 349 000 zł w 2021 roku

Organizacja Majorel polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność centrów telefonicznych (call center)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Majorel Holding Deutschland Gmbh posiada 797919 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2020 jest Majorel Holding Deutschland Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2019 do 04.09.2020 był Rm Achte Beteiligungsverwaltungs Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.01.2019 do 24.05.2019 najwięcej udziałów posiadała Bertelsmann Se & Co. Kgaa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.