TEMPUS LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535092
NIP
7831719909
REGON
360332648

Podsumowanie

aktywa
13,3 mln
przychód
3 mln
zysk
681 tys.
wartość firmy
7,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. KAROLA LIBELTA, 1A
Kod pocztowy
61-706
Rejestracja
2014-12-17
Rozpoczęcie działalności
2014-12-17
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tempus leasing osiągnęła 2 962 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 820 649 zł. Pozostałe przychody to 142 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 934 zł.
Zysk netto wyniósł 680 715 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 269 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 962 849 zł w 2023 roku.
• 3 093 685 zł w 2022 roku.
• 4 352 611 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 715 zł w 2023 roku.
• -15 077 zł w 2022 roku.
• 2 177 730 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tempus leasing wynosi 7 702 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 004 441 zł a 16 023 685 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 702 533 zł w 2023 roku.
• 4 556 361 zł w 2022 roku.
• 14 117 875 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tempus leasing wyniosła 13 296 652 zł.
a
ktywa trwałe to 5 668 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 627 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 296 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 005 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 290 731 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 316 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 296 652 zł w 2023 roku.
• 12 457 507 zł w 2022 roku.
• 12 740 247 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tempus leasing wyniosły 9 290 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 296 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 497 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 290 731 zł w 2023 roku
• 9 132 301 zł w 2022 roku
• 9 399 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tempus leasing wykazała przychody na poziomie 2 962 849 zł.
Organizacja zarobiła 680 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Tempus leasing wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Tempus Telecom posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2017 jest Tempus Telecom kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2015 do 30.06.2017 był Tempus Telecom kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.07.2015 do 16.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Winkel Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.