EASY LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000405595
NIP
7221626948
REGON
200665236

Podsumowanie

aktywa
2,2 mln
przychód
202 tys.
zysk
-126 tys.
wartość firmy
135 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SEROCKA, 3
Kod pocztowy
04-333
Rejestracja
2011-12-16
Rozpoczęcie działalności
2011-12-19
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DWÓCH CZŁONKÓW ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Easy lease osiągnęła 201 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 255 zł. Pozostałe przychody to 11 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 583 zł.
Strata netto wyniosła 126 328 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -586 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 853 zł w 2022 roku.
• 598 292 zł w 2021 roku.
• 903 115 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 328 zł w 2022 roku.
• -265 243 zł w 2021 roku.
• -302 740 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Easy lease wynosi 134 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 504 633 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -390 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 569 zł w 2022 roku.
• 398 861 zł w 2021 roku.
• 602 077 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Easy lease wyniosła 2 186 126 zł.
a
ktywa trwałe to 523 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 663 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 186 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 013 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 199 876 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 081 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 186 126 zł w 2022 roku.
• 2 339 068 zł w 2021 roku.
• 3 059 810 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Easy lease wyniosły 5 199 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 186 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 238%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -529 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 199 876 zł w 2022 roku
• 5 226 490 zł w 2021 roku
• 5 681 990 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 238% w 2022 roku
• 223% w 2021 roku
• 186% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Easy lease wykazała przychody na poziomie 201 853 zł.
Organizacja zarobiła -126 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Easy lease wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kutrowski Maciej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Fundacja Rozwoju Integracji Dzieci W Likwidacji posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest Kutrowski Maciej kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2018 do 07.03.2023 był Master Finance kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2017 do 26.10.2018:
• Plus Agro (19% udziałów)
• Entelechia (19% udziałów)
• Everest Trade (19% udziałów)
• Argan Finanse (19% udziałów)
• 4 Finance (19% udziałów)

Podobne organizacje do EASY LEASE