"PKA POLSKA KANCELARIA AKTUARIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS
0000604043
NIP
8982217804
REGON
363790794

Podsumowanie

aktywa
66 tys.
przychód
120 tys.
zysk
31 tys.
wartość firmy
233 tys.
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 2
Kod pocztowy
50-232
Rejestracja
2016-02-23
Rozpoczęcie działalności
2016-02-23
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ RZECZONEJ KWOTY ZARZĄD JEST ZOBOWIĄZANY REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "pka polska kancelaria aktuarialna osiągnęła 119 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 501 zł.
Zysk netto wyniósł 31 328 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 828 zł w 2023 roku.
• 224 953 zł w 2022 roku.
• 141 247 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 328 zł w 2023 roku.
• 960 zł w 2022 roku.
• -59 539 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pka polska kancelaria aktuarialna wynosi 232 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 396 zł a 438 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 593 zł w 2023 roku.
• 157 709 zł w 2022 roku.
• 97 345 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "pka polska kancelaria aktuarialna wyniosła 65 998 zł.
a
ktywa trwałe to 7133 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 470 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 998 zł w 2023 roku.
• 69 878 zł w 2022 roku.
• 171 071 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "pka polska kancelaria aktuarialna wyniosły 29 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 470 zł w 2023 roku
• 64 677 zł w 2022 roku
• 166 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "pka polska kancelaria aktuarialna wykazała przychody na poziomie 119 828 zł.
Organizacja zarobiła 31 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja "pka polska kancelaria aktuarialna wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Magott Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Procelewski Karol posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do "PKA POLSKA KANCELARIA AKTUARIALNA

Organizacja Numer KRS
1
0000209147
2
0000319546
3
0000736371
4
0000886196
5
0000049511
6
0000047620
7
0000973251
8
0000861701
9
0000544884
10
0000762042
11
0000042351
12
0000688187
13
0000876307
14
0000439065
15
0000730367
16
0000632237
17
0000823302
18
0000551855
19
0000896933
20
0000036594
21
0000407728
22
0000543744
23
0000405595
24
0000273864
25
0000683513
26
0000729185
27
0000068724
28
0000772733
29
0000489328
30
0000600028