MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000120630
NIP
1180021492
REGON
011509324

Podsumowanie

aktywa
278,5 mln
przychód
1,1 mld
zysk
40,6 mln
wartość firmy
938 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
KRAPKOWICE
Adres
PRUDNICKA, 40
Kod pocztowy
47-300
Rejestracja
2002-06-28
Rozpoczęcie działalności
1991-08-23
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
bis-multiserwis.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Multiserwis osiągnęła 1 056 359 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 053 130 604 zł. Pozostałe przychody to 3 229 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 012 531 948 zł.
Zysk netto wyniósł 40 598 656 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 352 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 056 359 642 zł w 2023 roku.
• 917 077 046 zł w 2022 roku.
• 846 235 599 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 504 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 598 656 zł w 2023 roku.
• 23 757 287 zł w 2022 roku.
• 41 415 869 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multiserwis wynosi 937 956 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 322 421 zł a 2 640 899 105 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 014 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 937 956 806 zł w 2023 roku.
• 766 794 260 zł w 2022 roku.
• 803 705 953 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Multiserwis wyniosła 278 514 183 zł.
a
ktywa trwałe to 49 928 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 586 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 514 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 096 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 417 622 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 678 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 514 183 zł w 2023 roku.
• 256 838 092 zł w 2022 roku.
• 262 576 721 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Multiserwis wyniosły 183 417 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 514 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 439 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 417 622 zł w 2023 roku
• 176 330 872 zł w 2022 roku
• 164 062 840 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Multiserwis wykazała przychody na poziomie 1 056 359 642 zł.
Organizacja zarobiła 57 165 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 566 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 598 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 843 424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 566 720 zł w 2023 roku
• 8 693 292 zł w 2022 roku
• 15 105 499 zł w 2021 roku

Organizacja Multiserwis wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Bilfinger Se posiada 49680 udziałów, które stanowią 82.8% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2014 jest Bilfinger Se kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2014 do 26.11.2014 był Bilfinger Industrial Services Gmbh kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 17.12.2013 do 10.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Bilfinger Berger Industrial Services Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.