MW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698470
NIP
5213797516
REGON
368480957

Podsumowanie

aktywa
341 tys.
przychód
639 tys.
zysk
-1 tys.
wartość firmy
630 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MIŃSKA, 29A
Kod pocztowy
03-808
Rejestracja
2017-10-09
Rozpoczęcie działalności
2017-10-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mw inwestycje osiągnęła 639 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 458 814 zł. Pozostałe przychody to 180 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 869 zł.
Strata netto wyniosła 1055 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 639 011 zł w 2022 roku.
• 553 497 zł w 2021 roku.
• 464 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1055 zł w 2022 roku.
• 193 782 zł w 2021 roku.
• 74 858 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mw inwestycje wynosi 629 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 597 528 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 629 685 zł w 2022 roku.
• 1 493 932 zł w 2021 roku.
• 813 500 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mw inwestycje wyniosła 340 820 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 154 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 251 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 820 zł w 2022 roku.
• 480 676 zł w 2021 roku.
• 316 421 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mw inwestycje wyniosły 69 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 251 zł w 2022 roku
• 14 269 zł w 2021 roku
• 43 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mw inwestycje wykazała przychody na poziomie 639 011 zł.
Organizacja zarobiła 33 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 103% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 234 zł w 2022 roku
• 19 216 zł w 2021 roku
• 8019 zł w 2020 roku

Organizacja Mw inwestycje wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wandzel Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2023 jest Wandzel Maciej kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2019 do 11.12.2023 był Stanowski Krzysztof kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 09.10.2017 do 06.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Stanowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.