"STUDIO A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000161757
NIP
5260039674
REGON
010662621

Podsumowanie

aktywa
6,1 mln
przychód
16,6 mln
zysk
3 mln
wartość firmy
26,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BIAŁY KAMIEŃ, 5
Kod pocztowy
02-593
Rejestracja
2003-05-14
Rozpoczęcie działalności
1994-05-16
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "studio a" osiągnęła 16 630 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 619 552 zł. Pozostałe przychody to 11 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 615 690 zł.
Zysk netto wyniósł 3 003 862 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 924 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 630 705 zł w 2022 roku.
• 15 344 116 zł w 2021 roku.
• 14 489 244 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 336 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 003 862 zł w 2022 roku.
• 2 643 061 zł w 2021 roku.
• 1 650 238 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "studio a" wynosi 26 113 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 010 723 zł a 42 054 069 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 215 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 113 308 zł w 2022 roku.
• 23 541 778 zł w 2021 roku.
• 18 255 954 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "studio a" wyniosła 6 114 783 zł.
a
ktywa trwałe to 446 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 668 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 114 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 014 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 100 486 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 114 783 zł w 2022 roku.
• 4 529 884 zł w 2021 roku.
• 4 488 528 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "studio a" wyniosły 2 100 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 114 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 100 486 zł w 2022 roku
• 876 387 zł w 2021 roku
• 1 827 854 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "studio a" wykazała przychody na poziomie 16 630 705 zł.
Organizacja zarobiła 3 729 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 725 363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 003 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 725 363 zł w 2022 roku
• 647 024 zł w 2021 roku
• 500 415 zł w 2020 roku

Organizacja "studio a" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Atm Grupa posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Strzembosz Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2007 jest Atm Grupa kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2004 do 26.09.2007 był Strzembosz Maciej kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2003 do 27.02.2004:
• Dworak Jan (50% udziałów)
• Strzembosz Maciej (50% udziałów)