"FESTIVAL GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050322
NIP
5242314791
REGON
016137212

Podsumowanie

aktywa
25,5 mln
przychód
23,8 mln
zysk
2,7 mln
wartość firmy
28,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
JURANDA ZE SPYCHOWA, 34 E
Kod pocztowy
03-257
Rejestracja
2001-10-05
Rozpoczęcie działalności
1999-11-20
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "festival group" osiągnęła 23 756 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 753 424 zł. Pozostałe przychody to 3526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 108 256 zł.
Zysk netto wyniósł 2 645 168 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 070 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 756 950 zł w 2022 roku.
• 20 994 631 zł w 2021 roku.
• 3 421 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 507 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 645 168 zł w 2022 roku.
• 189 571 zł w 2021 roku.
• -1 629 485 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "festival group" wynosi 28 046 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 627 879 zł a 59 392 376 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 951 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 046 520 zł w 2022 roku.
• 14 754 704 zł w 2021 roku.
• 2 281 086 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "festival group" wyniosła 25 506 133 zł.
a
ktywa trwałe to 19 896 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 609 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 506 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 170 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 335 628 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 774 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 506 133 zł w 2022 roku.
• 29 534 813 zł w 2021 roku.
• 32 398 953 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "festival group" wyniosły 23 335 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 506 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 498 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 335 628 zł w 2022 roku
• 30 009 476 zł w 2021 roku
• 33 063 187 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "festival group" wykazała przychody na poziomie 23 756 950 zł.
Organizacja zarobiła 2 834 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 645 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 706 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "festival group" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Perzyna Marcin posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2008 jest Perzyna Marcin kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2005 do 22.02.2008 był Perzyna Marcin kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.10.2001 do 17.03.2005 najwięcej udziałów posiadał Perzyna Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.